Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Pripravované podujatia v roku 2002


Pripravované podujatia v roku 2002

Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v nastávajúcom roku nasledujúce podujatia:

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti v zmysle uznesenia ostatného zjazdu pripravuje panelovú diskusiu Koncepcia slovenských dejín.

Termín: október-november 2002
Miesto: Bratislava

Sekcia hospodárskych a sociálnych dejín usporiada sympózium s medzinárodnou účasťou Dejiny hutníctva.

Termín: 8.-10. október 2002
Miesto: Banská Štiavnica

Sekcia všeobecných dejín plánuje uskutočniť medzinárodný vedecký seminár Otázky susedstva v strednej Európe v procese európskej integrácie. Príklad slovensko-maďarských vzťahov.

Termín: 15.-25. apríl 2002
Miesto: Smolenice, Ostrihom, Bratislava

Sekcia archívnictva a pomocných vied historických plánuje uskutočniť medzinárodnú konferenciu Diplomatická produkcia v stredovekom meste.

Termín: september 2002
Miesto: Zvolen

Sekcia pre vojenské dejiny plánuje konferenciu Slovensko-dejisko reálnych a potenciálnych ozbrojených konfliktov a vojen v 20. storočí.

Termín: október 2002
Miesto: Bratislava

Spolok banskobystrických historikov pripravuje konferenciu Pohanstvo a kresťanstvo

Terrmín: december 2002
Miesto: Banská Bystrica

Sekcia pre rodové štúdie pripravuje medzinárodnú konferenciu Žena a právo – právne postavenie žien v minulosti.

Termín: 5.-7. november 2002
Miesto: Smolenice

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry pripraví seminár Dejiny knižnej kultúry v Bardejove.

Termín: 8.-10. október 2002
Miesto: Bardejov

Krúžok historikov v Topoľčanoch pripravuje seminár 770. výročie prvej písomnej zmienky o Bánovciach nad Bebravou.

Termín: september 2002
Miesto: Bánovce nad Bebravou

Katedra dejín Pedagogickej fakulty UK pripravuje v spolupráci s SHS konferenciu Úloha osobnosti v dejinách.

Termín: september 2002
Miesto: Bratislava

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky a vlastivedné semináre, o ktorých budú záujemcov vopred informovať!


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV