Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Pripravované podujatia v roku 2005


Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v nastávajúcom roku nasledujúce podujatia:

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti plánuje uskutočniť tri zasadnutia výboru.
Termín: apríl, september, december 2005
Miesto: Bratislava

Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny zorganizuje medzinárodnú konferenciu Český, slovenský a československý exil po 2. svetovej vojne.
Termín: 12.-14. apríl 2005
Miesto: Martin

Vedecké sympózium S. Mikovíni a vodohospodársky systém štiavnickej banskej oblasti.
Termín: 21.-22. október 2004
Miesto: Banská Štiavnica

Cyklus dvoch vedeckých seminárov História na hrade: Svadby v minulosti, Aspekty mobility v stredoveku a v novoveku.
Termín: máj - október 2005
Miesto: Bratislava

Sekcia pre najnovšie dejiny pripraví medzinárodnú vedeckú konferenciu Podiel kľúčových politických osobností na činnosť politických strán na Slovensku (1918-1945).
Termín: október 2005
Miesto: Bratislava

Členovia sa budú podieľať na vedeckopopularizačnej činnosti v tlači, rozhlase a televízii.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Členovia budú organizovať prezentácie knižných diel z problematiky najnovších dejín.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Sekcia pre vojenské dejiny pripraví workshop Napoleonské vojny a Bratislavský mier roku 1805.
Termín: október - november 2005
Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny miest zorganizuje vedeckú konferenciu Spoločenská štruktúra a stratifikácia miest a mestečiek.
Termín: 5.-7. október 2005
Miesto: Poprad

Sekcia pomocných vied historických a archívnictva pripraví prezentáciu zborníka Zvolen 1243 - 2003.
Termín: marec 2005
Miesto: Zvolen

Členovia budú pracovať na zostavení zborníka Falšovatelia a problém fálz v dejinách.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Členovia sekcie budú spoluorganizovať konferenciu Historické mapy.
Termín: 17. marec 2005
Miesto: Bratislava

Účasť na organizovaní výstavy Slovensko na historických mapách 16.-20. storočí.
Termín: marec - apríl 2005
Miesto: Bratislava

Sekcia sa zúčastní na príprave medzinárodnej konferencie Miery a váhy v dejinách ľudskej spoločnosti.
Termín: október 2005
Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry uskutoční pravidelný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou Knižná kultúra v Tekove.
Termín: október 2004
Miesto: Levice

Medzinárodný workshop Novoveké premeny súkromných knižníc.
Termín: október 2005
Miesto: Bratislava

Spolok banskobystrických historikov sa bude podieľať na príprave medzinárodnej vedeckej konferencie 750. výročie udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici.
Termín: 2. november 2005
Miesto: Banská Bystrica

Spolok zorganizuje odborné prednášky J. Steinhübela Dejiny nitrianskeho kniežatstva a V. Múcsku Aktuálny stav historického výskumu stredovekej cirkvi v Uhorsku.
Termín: priebežne
Miesto: Banská Bystrica

Zorganizovanie cyklu popularizačných prednášok Z dejín mesta Banskej Bystrice.
Termín: október - december 2005
Miesto: Banská Bystrica

Krúžok topoľčianskych historikov zorganizuje vlastivedný seminár a putovnú výstavu 100. výročie úmrtia Jána Beža.
Termín: september 2005
Miesto: Topoľčany, Senica

Pripraví vlastivedný seminár k životným jubileám významných osobností regiónu.150. výročie narodenia Natálie Oldenburgovej, 160. výročie narodenia vojvodu Elimara von Oldenburga a 165. výročie narodenia Gregora Friesenhofa.
Termín: máj 2005
Miesto: Brodzany

Členovia zorganizujú vlastivedný seminár 130. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra.
Termín: október 2005
Miesto: Bánovce nad Bebravou

Usporiadanie prednášky Turci v topoľčianskom regióne.
Termín: 17. máj 2005
Miesto: Topoľčany

Príprava prednášky 60. výročie úmrtia Janka Jesenského.
Termín: október 2005
Miesto: Bánovce nad Bebravou

Členovia krúžku pripravia výstavu Utekajme, už idú.. Turci v topoľčianskom regióne.
Termín: 7. apríla - 4. júna 2005
Miesto: Topoľčany

Príprava výstavy 100. výročie úmrtia Jána Bežu (1842-1905)
Termín: september- október 2005
Miesto: Senica, Topoľčany, Nitrianska Streda

Spolupráca so Slovenským rozhlasom a televíziou, spracovanie regionálnych monografií.
Termín: priebežne
Miesto: Topoľčany

Klub trenčianskych historikov v rámci cyklu prednášok zabezpečí príspevky M. Majtána Význam priezvísk, M. Kováča Žil som s Indiánmi, V. Krupu Orientalistika a Slovensko, S. Jovankoviča Ján Branislav Mičátek, malostankovský rodák, učiteľ, básnik, jazykovedec, matičiar, národný buditeľ, organizátor kultúrneho života, M. Šišmiša J. T. Šimko, súdny a stavovský lekár sliezskeho vojvodstva v Tešíne, dietetik, autor diela o cholere a satirických veršov o alkoholizme a O. Pavúkovej 190. výročie narodenia Ľ. Štúra.
Termín: január - december 2005
Miesto: Trenčín

Dejepisný spolok v Košiciach zorganizuje prednášky k dejinám Košíc.
Termín: priebežne
Miesto: Košice

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky, vlastivedné semináre, besedy a zaujímavé exkurzie, o ktorých budú záujemcov vopred informovať písomnou formou a prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV www.dejiny.sk/shs

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

Bratislava, 15. 1. 2005


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV