Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Pripravované podujatia v roku 2001


Hlavným podujatím v r. 2001 bude XII. zjazd a Valné zhromaždenie SHS, ktoré sa uskutoční 24.-26. príla 2001 v  Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Bližšie informácie na internetovej stránke Historickej spoločnosti pri SAV!

Sekcia hospodárskych a sociálnych dejín

plánuje usporiadať medzinárodné kolokvium s poľskými historikmi (Univerzita Bialystok) na tému Poľské a slovenské priority vo vedeckom výskume v apríli 2001 v Bratislave.

Sekcia všeobecných dejín

pripravuje dvojdňový medzinárodný vedecký seminár s pracovným názvom Byzancia a stredná Európa, na ktorom sa zúčastnia odborníci z Poľska a Rakúska v októbri 2001 v Bratislave.

Sekcia pre dejiny miest

v súčinnosti s Vojenským historickým ústavom plánuje usporiadať v rámci pravidelného zasadnutia zmiešanej slovenskej-maďarskej komisie historikov medzinárodnú vedeckú konferenciu Spoločnosť, mestá a armáda od stredoveku do začiatku 20. storočia v októbri 2001 v Bratislave.

Sekcia pre dejiny miest

usporiada workshop na tému Štruktúra a mentalita mestskej spoločnosti v stredoveku a novoveku v novembri 2001 v Bratislave.

Sekcia pre cirkevné dejiny

plánuje v roku 2001 vydať zborník z minuloročnej úspešnej konferencie Kresťanstvo v dejinách Slovenska.

Sekcia novších a najnovších dejín

uskutoční medzinárodnú konferenciu Historické, etnické a geografické aspekty formovania hraníc Česko-Slovenska v októbri 2001 v Bratislave.

Krúžok historikov v Topoľčanoch

v spolupráci s Historickým ústavom SAV uskutoční seminár pri príležitosti nedožitých 75. narodenín významného historika PhDr. Pavla Horvátha, CSc. v októbri 2001 v Topoľčanoch.

Krúžok historikov v Topoľčanoch

plánuje usporiadať spomienkový seminár MUDr. Jozef Pantoček (1846-1916), priekopník röntgenológie v Uhorsku v septembri 2001 v Topoľčanoch.

Klub historikov v Trenčíne

v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Slovenskou národnou knižnicou a Trenčianskym múzeom zorganizuje medzinárodný vedecký seminár Dejiny knižnej kultúry v Trenčíne v III. štvrťroku 2001 v Trenčíne.

Klub historikov v Trenčíne

v spolupráci s Podjavorinským múzeom plánuje usporiadať Vlastivedný seminár k výročiam členov Štúrovskej rodiny (Samuel Štúr, Ľudovít Štúr, Karol Štúr).

Výbor SHS

usporiada pracovný seminár Problematika terminológie starších slovenských dejín v termíne september-október 2001 v Bratislave.


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV