Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Pripravované podujatia v roku 2009


Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v nastávajúcom roku nasledujúce podujatia:

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti plánuje uskutočniť štyri zasadnutia výboru.
Termín: február, apríl, september, december 2009
Miesto: Bratislava

Pre svojich členov pripraví Bulletin Slovenskej historickej spoločnosti 2009 so správou o činnosti a pripravovaných podujatiach.
Termín: marec 2009
Miesto: Bratislava

Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny zorganizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Armáda ako faktor česko-slovenských vzťahov
Termín: 20.-23. apríl 2009
Miesto: Svidník

Sekcia pre najnovšie dejiny pripraví medzinárodnú konferenciu Vývin školstva na Slovensku v rokoch 1918-1945
Termín: október 2009
Miesto: Bratislava

Členovia sekcie sa budú venovať popularizácii historickej vedy v printových médiách, rozhlase a televízii.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny miest v spolupráci so Sekciou pre rodové štúdiá pripraví konferenciu s medzinárodnou účasťou Fenomén rodiny v minulosti Slovenska
Termín: 6.-8. október
Miesto: Bardejov

Sekcia pre vojenské dejiny zorganizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Boje v Karpatoch 1944-1945
Termín: september 2009
Miesto: Svidník

V spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov a Vojenským historickým ústavom uskutoční odborný seminár 110. výročie narodenia generála Jána Ambruša
Termín: október
Miesto: Prešov

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry uskutoční pravidelný medzinárodný interdisciplinárny seminár 7. Dejiny knižnej kultúry v Novohrade
Termín: november
Miesto: Lučenec

Usporiadajú aj medzinárodný workshop pre doktorandov a postdoktorandov Exlibris a supralibros
Termín: 28.-30. september
Miesto: Bratislava

Spolok banskobystrických historikov zorganizuje Cyklus prednášok k dejinám Banskej Bystrice s prednáškami V. Múcsku, J. Bobokovej, M. Chvojku a jedného zahraničného hosťa.
Termín: priebežne
Miesto: Banská Bystrica

Členovia spolku budú participovať aj na aktivitách Spolku priateľov Banskobystrického múzea.
Termín: priebežne
Miesto: Banská Bystrica

Krúžok topoľčianskych historikov pripravuje nasledujúce vlastivedné semináre: 2. svetová vojna v regióne k 70. výročiu vypuknutia 2. svetovej vojny
Termín: apríl 2009
Miesto: Topoľčany

Slúžime verejnosti
A/Noc múzeí

V. ročník podujatia, ktoré je pripravené pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií, bude spojené s nočnou prehliadkou expozície a aktuálne prebiehajúcej výstavy, s premietaním filmov, vedomostnými a výtvarnými súťažami.
B/Noc archívov
I. ročník podujatia, cyklus prednášok, exkurzií a výstav ku Dňu otvorených dverí slovenských archívov.
Termín: máj
Miesto: Topoľčany

História topoľčianskych škôl
Termín: október 2009
Miesto: Topoľčany

Významné pamiatky v regióne
k dňom európskeho kultúrneho dedičstva
Termín: október 2009
Miesto: Topoľčany

Patrocínia kostolov topoľčianskeho okresu
Termín: december 2009
Miesto: Topoľčany

V rámci cyklu prednášok odznejú príspevky B. Sasku Súdnictvo včera a dnes, Rodina Stummerovcov v Topoľčanoch, Dejiny mesta Topoľčany, Topoľčany na fotografiách a Požiar cukrovaru v Tovarníkoch a J. Karlíka Príbeh Alžbety Bátoriovej očami historika.
Termín: 2009
Miesto: Topoľčany

Členovia krúžku pripravia výstavy Slovensko na starých mapách
Termín: 14. máj - 30. jún 2009
Miesto: Topoľčany

Ďalej zorganizujú výstavu Patrocínia kostolov topoľčianskeho okresu
Termín: december 2009 - február 2010
Miesto: Topoľčany

Členovia Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch pripravia monografie obcí Dvorany nad Nitrou a Čermany. Zúčastnia sa na XIII. archívnych dňoch v Bojniciach; na podujatiach organizovaných Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v Bratislave a Genealogickou a heraldickou spoločnosťou v Martine.

Klub trenčianskych historikov v rámci cyklu prednášok zabezpečí príspevky M. Hronského o 1. máji 1918 v Liptovskom Mikuláši, M. Hložu o histórii pamätníka Rákociho povstania v Trenčianskej Turnej a o revolučných rokoch na Považí 1848-1849, O. Pavúkovej o stvárnení Ľudovíta Štúra vo výtvarnom umení, O. Kubelovej o štúrovských rodových tradíciách na Považí, M. Šišmiša o Nikolo Agjičovi Kostinovi a J. Dibalu o zbrojnej výrobe na Slovensku počas povstania Františka II. Rákociho.
Termín: priebežne
Miesto: Trenčín

Členovia pripravia aj vlastivedný seminár Najnovšie archeologické nálezy na území Trenčianskeho kraja
Termín: II. polrok
Miesto: Trenčín

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky, vlastivedné semináre, besedy a zaujímavé exkurzie, o ktorých budú záujemcov vopred informovať písomnou formou (bulletin), prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV www.dejiny.sk alebo www.shs.sav.sk a e-mailingu. V prípade, že chystáte alebo ste sa dozvedeli o zaujímavom podujatí a považujete za vhodné, aby sa o nich dozvedeli aj ďalší členovia, zašlite nám informácie, ktoré im doručíme. Ak máte záujem aj o e-mailingovu formu kontaktu, zašlite nám Vašu aktuálnu mailovu adresu. na Viliam.Cicaj@savba.sk

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV