Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Dokumenty a stanoviská SHS pri SAV


2023

Stanovisko Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV k aktuálne prebiehajúcej reforme základnej školy


2021

Správa skrutátorov schválených výborom SHS pri SAV o výsledkoch hlasovaní o preložení zjazdu resp. zasadnutia valného zhromaždenia SHS na rok 2022, o predĺžení mandátu členov/členiek výboru SHS a predĺžení mandátov členov/členiek Slovenského národného komitétu historikov

Vyhlásenie Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied k návrhu novely zákona o vysokých školách


2019

Uznesenie č. 1/2019 Výboru Slovenskej historickej spoločnosti zo dňa 28. 3. 2019 o rozosielaní skupinových správ pre členov Slovenskej historickej spoločnosti prostredníctvom elektronickej komunikácie

Vyjadrenie solidarity s Maďarskou akadémiou vied


2018

Stanovisko SHS pri SAV k udeleniu ceny Daniela Rapanta Jozefovi Rydlovi


2017

Vyjadrenie solidarity s CEU / Declaration of Solidarity with CEU


2016

Výzva účastníkov 15. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV - Humanitné a spoločenské vedy v súčasnom svete

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV