Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Od začiatku roku 2019 je funkčná nová adresa pre elektronický mailing list (zasielanie oznamov pre členov SHS) : shsprisav@gmail.com

Pripravované podujatia v roku 2003


Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v nastávajúcom roku nasledujúce podujatia:

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti sa bude podieľať na príprave 5. seminára pre učiteľov dejepisu v spolupráci s Česko-slovenskou historickou komisiou, ktorej obsahom bude hodnotenie českej a slovenskej historiografie.

Termín: august 2003
Miesto: Liberec

Pripraví slávnostný seminár pri príležitosti 80. výročia narodenia prof. R. Marsinu, dlhoročného funkcionára a predsedu SHS.

Termín: máj 2003
Miesto: Bratislava

Bude spolupracovať pri organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Historické korene integrácie (strednej) Európy. Politický zrod novovekej strednej Európy. 500. výročie narodenia Ferdinanda I. - zakladateľa habsburskej monarchie

Termín: 10. - 12. marec 2003
Miesto: Smolenice

Sekcia hospodárskych a sociálnych dejín usporiada seminár Metodologické otázky hospodárskych a sociálnych dejín.

Termín: 21. október 2003
Miesto: Bratislava

V rámci 19. zasadnutia Česko-slovenskej komisie historikov sa bude podieľať na obsahovej príprave konferencie Hospodárske a sociálne dejiny ČSR 1918-1938.

Termín: november 2003
Miesto: Opava

Sekcia sa bude podieľať na príprave konferencie Od ľudových bánk k nadnárodným veľkobankám.

Termín: 29.-31. máj 2003
Miesto: Bratislava

Členovia sekcie sa zúčastnia medzinárodnej konferencie Ekonomická teória a ekonomické myslenie počas II. svetovej vojny.

Termín: september 2003
Miesto: Lyon

Sekcia všeobecných dejín plánuje uskutočniť metodologický seminár Medievistika - výsledky a výskum v Českej republike.

Termín: máj 2003
Miesto: Bratislava

Sekcia usporiada metodologický seminár Škola Annales a francúzska nová história.

Termín: jún 2003
Miesto: Bratislava

Príprava semináru Český a slovenský pohľad na medzivojnové Československo spojený s prezentáciou knihy Z. Kárníka: České země v éře první republiky.

Termín: október 2003
Miesto: Bratislava

Sekcia archívnictva a pomocných vied historických plánuje zostaviť a vydať zborník z konferencie Diplomatická produkcia v stredovekom meste.

Termín: september 2003
Miesto: Bratislava

Sekcia pripraví výstavu 760. výročie obnovenia mestských privilégií mesta Zvolen.

Termín: september 2003
Miesto: Zvolen

Príprava vedeckej konferencie Zvolen 1243-2003.

Termín: september 2003
Miesto: Zvolen

Príprava a spoluúčasť na podujatí 7. archívne dni v Slovenskej republike.

Termín: október 2003
Miesto: nie je ešte určené

Sekcia pre vojenské dejiny plánuje seminár K aktuálnym problémom vojenskej historickej vedy (dejepisectvo, archívnictvo, muzeológia).

Termín: november 2003
Miesto: Bratislava

Sekcia pre najnovšie dejiny plánuje pripraviť medzinárodnú konferenciu Politické strany a každodenný život na Slovensku v rokoch 1918-1945.

Termín: september 2003
Miesto: Bratislava

Sekcia pre rodové štúdie plánuje vydať tlačou zborník z medzinárodnej konferencie Žena a právo - spoločenské postavenie žien v minulosti.

Termín: september 2003
Miesto: Bratislava

Príprava seminára Materiálna kultúra šľachty a meštianstva v období ranného novoveku.

Termín: máj 2003
Miesto: Bratislava

V spolupráci s Koordinačným centrom pre rodové štúdie na Filozofickej fakulte UK pripravia sériu prednášok k problematike gender studies.

Termín: február - jún 2003
Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry pripraví medzinárodnú konferenciu Cestopisy v novoveku

Termín: november 2003
Miesto: Bratislava

Sekcia sa bude spoluorganizovať seminár Dejiny knižnej kultúry v Ponitrí.

Termín: október 2003
Miesto: Prievidza

Sekcia pre dejiny školstva a pedagogiky sa bude podieľať na príprave osláv jubilea gymnázia v Banskej Štiavnici a príprave vydania Pamätnice.

Termín: september 2003
Miesto: Banská Štiavnica

V spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky pripraví metodologický seminár Heuristický výskum vzdelávania učiteľov ľudových škôl.

Termín: II. polrok 2003
Miesto: Bratislava

Sekcia bude spolupracovať ma seminári Spišská Kapitula v histórii slovenskej kultúry.

Termín: II. polrok 2003
Miesto: Spišská Kapitula

Sekcia pre dejiny miest pripraví medzinárodnú konferenciu Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku.

Termín: 1.-3. október 2003
Miesto: Lučenec

Spolok banskobystrických historikov pripravuje konferenciu Pohanstvo a kresťanstvo: interkultúrny dialóg v dejinách.

Termín: 5.-6. február 2003
Miesto: Banská Bystrica

Klub trenčianskych historikov pripravuje vlastivedný seminár 85. výročie vzniku Česko-Slovenskej republiky.

Termín: jún 2003
Miesto: Trenčín

Členovia klubu zorganizujú vlastivedný seminár 140. výročie vzniku Matice slovenskej.

Termín: marec 2003
Miesto: Trenčín

Klub pripravuje aj cyklus prednášok, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka.

Termín: priebežne
Miesto: Trenčín

Krúžok historikov v Topoľčanoch pripravuje seminár Gregor Friesenhof - 90. výročie smrti veľkej osobnosti regiónu.

Termín: september 2003
Miesto: Brodzany

Prednášky Významné rody v okresoch Topoľčany, Bánovce n. Bebravou a Partizánske.

Termín: priebežne
Miesto: Topoľčany, Bánovce a Partizánske

Výstavy Erby významných rodín v regióne Topoľčany, Bánovce a Partizánske.

Termín. priebežne
Miesto: Topoľčany, Bánovce a Partizánske

Klub historikov v Prešove pripraví medzinárodnú konferenciu Národnostná otázka v stredoeurópskom priestore v rokoch 1848-1938.

Termín: november 2003
Miesto: Prešov

Seminár k 70. narodeninám prof. F. Uličného.

Termín: október 2003
Miesto: Prešov

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky, vlastivedné semináre, besedy a zaujímavé exkurzie, o ktorých budú záujemcov vopred informovať písomnou formou a prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV www.dejiny.sk/shs!


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2019, Slovenské historická spoločnosť pri SAV