Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Pripravované podujatia v roku 2011


Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v r. 2011 nasledujúce podujatia:

Výbor SHS plánuje uskutočniť štyri pravidelné zasadania.
Termín: február, apríl, september, december Miesto: Bratislava

Výbor SHS zorganizuje XIV. zjazd a Valné zhromaždenie spoločnosti.
Termín: 26.-28. apríl Miesto: Prešov

Sekcia pre hospodárske dejiny zorganizuje konferenciu Argentifodina 2011.
Termín: september Miesto: Banská Štiavnica

Sekcia pre hospodárske dejiny vydá zborník zo sympózia Európsky význam slovenského baníctva.
Termín: priebežne Miesto: Bratislava

Sekcia pre hospodárske dejiny bude spolupracovať na projekte Vývoj bankovníctva v medzivojnovom období.
Termín: priebežne Miesto: Bratislava

Sekcia pre vojenské dejiny zorganizuje konferenciu Slovensko v roku 1941: politika - armáda - spoločnosť.
Termín: jún Miesto: Banská Bystrica

Sekcia novších dejín sa budú podieľať na popularizácii histórie aktívnym vystupovaním v médiách, V spolupráci s MŠ SR pripravia III. ročník Dejepisnej olympiády pre základné a stredné školy.
Termín: priebežne Miesto: Bratislava

Sekcia pre cirkevné dejiny pripraví konferenciu Úloha kláštorov v slovenských dejinách pri príležitosti vydania Zoborskej listiny 1111.
Termín: II. polrok Miesto: Trnava

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry zorganizuje medzinárodnú konferenciu Dejiny knižnej kultúry s prihliadnutím na J. Jessenia-Jesenského.
Termín: november Miesto: Martin

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry pripraví konferenciu Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie.
Termín: september Miesto: Bratislava

Sekcia pomocných vied a archívnictva usporiada tradičné XV. archívne dni v SR. Zbierky v archívoch SR.
Termín: 24.-26. máj Miesto: Humenné

Sekcia pomocných vied a archívnictva zorganizuje workshop Fotografie v archívoch.
Termín: jún Miesto: Bratislava

Sekcia pomocných vied a archívnictva zabezpečí konferenciu Poľnohospodárstvo v dejinách Slovenska - tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo v archívnych dokumentoch.
Termín: október Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry pripraví workshop Panovnícky a aristokratický dvor - terminologické otázky a problémy.
Termín: september Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry sa bude podieľať na vydaní publikácie Bécs és Magyarország. (Ed. I. Fazekas a A. Fundárková).
Termín: I. polrok Miesto: Bratislava

Sekcia pre výskum 18. storočia pripraví databázu záujemcov o túto problematiku.
Termín: priebežne Miesto: Bratislava

Sekcia pre výskum 18. storočia bude prezentovať výsledky členov sekcie v rámci konferencie Centra pre výskum cirkevných dejín.
Termín: II. polrok Miesto: Prešov

Členovia spoločnosti z UKF v Nitre pripravia medzinárodný seminár Európske kontexty byzantskej kultúry.
Termín: 7.-8. september Miesto: Nitra

VLASTIVEDNÉ SEMINÁRE
Klub trenčianskych historikov
125. výročie úmrtia Ľ. Štúra. Prednášatelia: O. Pavúková, M. Šišmiš, M. Kubelová a D. Fačianová.
Termín: jún Miesto: Trenčín

CYKLUS PREDNÁŠOK
Klub trenčianskych historikov
Cyklus prednášok k dejinám Trenčína a okolia
Termín: priebežne Miesto: Trenčín
Plánujú sa uskutočniť prednášky: O. Lehockej, V. Michaličku, B. Radovanoviča, F. Jaroša, J. Baláža, K. Junasa, J. Vontorčíka a E. Tkáčikovej.

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky, vlastivedné semináre, besedy a zaujímavé exkurzie, o ktorých budú záujemcov vopred informovať prostredníctvom internetovej stránky SHS pri SAV www.dejiny.sk alebo www.shs.sav.sk a e-mailingu. V prípade, že chystáte zaujímavé podujatie alebo ste sa o podobnom dozvedeli a považujete za vhodné, aby sa o nich dozvedeli aj ďalší členovia, zašlite nám informácie, ktoré im doručíme. Ak máte záujem aj o mailingovú formu kontaktu, zašlite nám Vašu aktuálnu e-mail adresu na: Miroslav.Michela@savba.sk

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV