Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Prihláška do SHS pri SAV


Podľa stanov sa členom Slovenskej historickej spoločnosti môže stať každý, kto má ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti histórie alebo príbuzných vedných disciplín, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom výskume, vlastivednej alebo pedagogickej práci. K prijatiu za riadneho člena je potrebné podať členskú prihlášku s odporúčaním dvoch členov alebo Sekcie SHS a zaplatiť ročný členský príspevok. Prijatie nového člena schvaľuje Výbor SHS na najbližšom zasadaní po podaní prihlášky.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite prosím:

1. e-mailom na adresu predsedu a vedeckého tajomníka SHS: rastislav.koziak@umb.sk, adam.hudek@savba.sk

2. klasickou poštou na adresu: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava.

Žiadam o priatie za člena/členku Slovenskej historickej spoločnosti na základe nasledujúcich údajov:

Meno, priezvisko, tituly: ...............................................................................................................

E-mail, na ktorý mi môžete zasielať oznamy a materiály SHS: .........................

Dátum a miesto narodenia: ...........................................................................................................

Štátna príslušnosť: .......................................................................................................................

Adresa bydliska: ..........................................................................................................................

Pracovisko - názov: ......................................................................................................................

Pracovisko - adresa: ................................................      PSČ: .......................

Pracovisko - E-mail: ................................................

Odborné vzdelanie získané:                                              kde: .....................................................

                                                                                      kedy: ...................................................

                                                                                      titul: .....................................................

                                                                                      vedný odbor:

 

Pracovný odbor a špecializácia: .....................................................................................

Znalosť jazykov: ...........................................................................................................

Školy, ústavy a inštitúcie, v ktorých pôsobím + druh činnosti:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Moje hlavné vedecké práce, odborné aktivity, pedagogická, archívna, múzejnícka atď. činnosť:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Mená 2 členov SHS, ktorí odporúčajú moje členstvo:

 ...........................................................................................................

Beriem na vedomie ciele a zameranie Slovenskej historickej spoločnosti a zaväzujem sa, že budem pri plnení týchto úloh spolupracovať v zmysle jej stanov.

V dňa:

Podpis žiadateľa:
________________________________________

Dátum prijatia Prihlášky:

Členstvo schválené na zasadnutí Výboru SHS dňa:

Podpis funkcionára SHS:

Poznámka:


Vážení kolegovia, členský príspevok na rok 2017 je 10 €. Prosíme Vás, aby ste členské príspevky, prípadne nedoplatky za predchádzajúce roky, uhradili v hotovosti, alebo bankovým prevodom (0173321662/0900) do 31.3. kalendárneho roka s tým, že člen má nárok na polovičnú zľavu z členského na základe žiadosti zo sociálnych dôvodov (napr. dôchodca, na materskej dovolenke, nezamestnaný a pod.). Pri platbe prevodom v správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Copyright © 1999 - 2018, Slovenské historická spoločnosť pri SAV