Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Odborné a regionálne sekcie SHS pri SAV


Odborné sekcie SHS

Sekcia pre dejiny miest
predseda: PhDr. Michal Bada, PhD.
kontakt: shs.dejinymiest@gmailcom

Sekcia pre dejiny miest sa špecializuje na bádanie v oblasti urbánnych dejín. Ťažiskom výskumu jej členov je sledovanie predovšetkým právnych, vojenských, socio-kultúrnych i konfesijných aspektov vo vývoji miest, od ich vzniku až po 20. storočie. Našou ambíciou je v dvojročnej periodicite usporadúvať konferencie, na ktorých budú okrem historických prezentované aj multi- a interdisciplinárne pohľady na procesy súvisiace s históriou miest. Dlhoročným predsedom sekcie bol doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

Sekcia pre všeobecné dejiny
predsedníčka: Mgr., MAS. Michal Kšiňan, PhD.
kontakt: michal.ksinan@savba.sk

Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny
predseda: doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.
kontakt: kamenicky242@gmail.com

Sekcia patrí medzi najstaršie v rámci SHS. Na Slovensku neexistuje žiadny ústav hospodárskych a sociálnych dejín – jeho funkciu istým spôsobom supluje naša sekcia. Vieme, že na Slovensku je množstvo rôznych historických ústavov, katedier, i iných pracovísk, kde pracuje veľa historikov, ktorí sa venujú hospodárskym a sociálnym dejinám. Snažíme sa o ich vzájomné prepojenie. Hlavnými výstupmi našich aktivít sú vedecké konferencie, sympóziá a semináre.

Sekcia archívnictva a pomocných vied historických
predseda: Mgr. Štefan Hrivňák
kontakt: stevohrivnak@gmail.com

Sekcia sa zameriava na iniciovanie a rozvíjanie vedeckého bádania v jednotlivých pomocnovednohistorických disciplínach a v archívnictve. Svoju pozornosť sústreďuje najmä na tie disciplíny, ktoré doposiaľ na Slovensku naplno neprezentovali svoj výskumný potenciál a o ktoré odborná verejnosť neprejavuje zatiaľ hlbší záujem. V oblasti archívnictva sa zaoberá archívno-teoretickou problematikou i otázkami archívnej praxe. Podnecuje vedeckovýskumnú činnosť v slovenských archívoch a podporuje propagáciu slovenského archívnictva – v tejto činnosti úzko spolupracuje so Spoločnosťou slovenských archivárov a významnými archívnymi pracoviskami – predovšetkým Slovenským národným archívom. Výstupmi z týchto aktivít sú vedecké konferencie, stretnutia za okrúhlym stolom a workshopy. Z najvýznamnejších podujatí vydáva sekcia zborníky príspevkov.

Sekcia pre cirkevné dejiny
predsedníčka: Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.
kontakt: radoslava.ristovska@truni.sk

Zameraním sekcie je mapovať vývoj cirkevných pomerov na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Výsledky výskumu záujemcov o túto problematiku sú prezentované na konferenciách, ktoré sekcia organizuje v približne dvojročných intervaloch. Väčšina referátov doteraz vyšla v osobitných zborníkoch alebo kolektívnych monografiách.

Sekcia pre vojenské dejiny
predseda: Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
kontakt: caplovic.m@gmail.com

Sekcia pre novšie dejiny
predsedníčka: PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.
kontakt: lubica.kazmerova@savba.sk

Sekcia pre novšie slovenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti združuje záujemcov o dejiny prvej polovice 20. storočia, ktorí sa podieľajú na príprave vedeckých podujatí a na popularizácii dejín uvedeného obdobia. Prednáškovou činnosťou, besedami a rôznymi formami prezentácie v tlačových a elektronických médiách sa členovia sekcie usilujú o šírenie najnovších poznatkov z oblasti histórie. Z popularizačných cieľov sekcie vyplývajú dve podstatné, periodicky sa opakujúce aktivity. Prvá z nich prezentuje výsledky vedeckej práce členov sekcie širokej verejnosti. V spolupráci s Univerzitnou knižnicou (UK) pripravujeme cyklus prednášok s názvom História magistra. Dnes... Druhou podstatnou aktivitou je popularizácia histórie z pozície vedeckej disciplíny medzi pedagógmi a žiakmi základných a stredných škôl. Odborne a organizačne sa podieľame na príprave Dejepisnej olympiády, predmetovej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl.

Sekcia pre rodové štúdie
predsedníčka: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
kontakt: tunde.lengyelova@savba.sk

Sekcia pre rodové štúdie vznikla ako prirodzená reflexia problematiky a tém, na ktorých sa v rámci výskumných úloh pracovalo na jednotlivých oddeleniach Historického ústavu SAV. V súvislosti s trendmi európskej historiografie sa aj na Slovensku začala venovať zvýšená pozornosť rodovým otázkam, ktoré boli/sú výsledkom existujúcich reálnych štruktúr a usporiadania spoločnosti. Historická perspektíva pri skúmaní vzťahov, v ktorých ženy a muži žili, pracovali a prejavovali sa navonok, ukazuje, že nielen tieto vzťahy, ale aj sociálne kategórie sa v dejinách menia. Ide o viac, než len o súbežnú existenciu jednotlivcov – mužov a žien v rodine a spoločnosti. Do popredia sa dostávajú aj otázky rodovej hierarchie, asymetria rozdelenia moci a životných šancí medzi mužmi a ženami, ako aj rozdiely v správaní sa príslušníkov oboch pohlaví a ich spoločenské postavenie. V rámci činnosti sekcie pre rodové štúdie SHS pri HÚ SAV sa uskutočnilo množstvo prednášok, seminárov, konferencií doma i v zahraničí, na ktorých sa tak organizačne, ak aj vystúpením zúčastnili členovia sekcie. Aj keď téma týchto podujatí nemusela byť jednoznačne rodová, predsa nový „rodový“ pohľad priniesol často úplne nové možnosti interpretácie a dal podnet pre mimoriadne plodnú diskusiu. V podobne zameranej činnosti chce sekcia pracovať aj naďalej, predovšetkým aktívnou organizačnou prácou pri usporadúvaní konferencií a vedeckých podujatí, ale aj prednáškami, besedami, prezentáciami a interdisciplinárnymi workshopmi na témy súvisiace s rodovou problematikou.

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry
predsedníčka: PhDr. Eva Frimmová, CSc.
kontakt: histfrimm@savba.sk; frimmeva@yahoo.com

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry SHS pri HÚ SAV sa ustanovila v roku 2001. Zameriava sa na organizovanie interdisciplinárnych podujatí z oblasti výskumu dejín knižnej kultúry v určitom regióne na Slovensku, niekedy sa sústreďuje na významnú osobnosť alebo zaujímavú tému, ktorá sa reflektuje v historických knižných fondoch. Tradícia takýchto celoslovenských konferencií siaha do roku 1974, na ich príprave spolupracuje sekcia predovšetkým s Historickým ústavom pri SAV a so Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Zúčastňujú sa ich záujemci aj z Čiech, Rakúska, Maďarska, Rumunska alebo z Francúzska. Prednášky sa publikujú v periodiku Kniha. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, ktoré vydáva Slovenská národná knižnica v Martine. Okrem toho sa sporadicky vydávajú monografie z iných príležitostných podujatí organizovaných v rámci aktivít sekcie. Predstavujú z určitého aspektu vedecký prínos k celoslovenskému výskumu dejín knižnej kultúry.

Sekcia pre dejiny 18. storočia
predsedníčka: PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
kontakt:eva.kowalska@savba.sk

Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
kontakt: diana.duchonova@savba.sk

Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry sa venuje výskumu dvorov a dvorskej kultúry v rámci Habsburskej monarchie. Prioritný je výskum panovníckeho dvora vo Viedni, aristokratických dvorov v Uhorsku a ich komparácia s dvormi v iných častiach monarchie, ale aj postavenie uhorských aristokratov na viedenskom dvore, ich kontakty a kariéra. Pod sekciu spadá aj výskum šľachty v Uhorsku, od jej kariéry až po každodenný život.

Sekcia pre právne dejiny
predseda: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
kontakt: miroslav.lysy@flaw.uniba.sk

Právna história patrí k tradičným historickým a právnickým disciplínam. Bola predmetom výučby a výskumu na právnických školách už od stredoveku, v modernej dobe boli viacerí profesionálni historici vyštudovanými právnikmi. Svedčí to o blízkosti práva a dejín. Právne dejiny sú až do súčasnosti pevnou súčasťou výučby práva a súčasne ide o vedeckú špecializáciu a študijný odbor v rámci právnej vedy. Členovia sekcie pre právne dejiny sú preto najmä pedagógovia z právnických fakúlt. Mnohé výskumné otázky historikov a právnych historikov sú si podobné a odlišujú sa skôr prístupy v riešení týchto otázok. Cieľom sekcie je preto najmä zbližovanie historikov a právnych historikov, a to tradičnými spôsobmi, ako je organizovanie seminárov, konferencií, kolokvií a tvorba publikácií.

Sekcia pre environmentálne dejiny
predseda: Karol Hollý, PhD.
kontakt: karolholly@gmail.com

Sekcia pre environmentálne dejiny sa špecializuje na výskum v oblasti dejín krajiny – životného prostredia človeka, ktoré sa menilo a vyvíjalo od vzniku ekumény, či už prirodzeným spôsobom alebo vplyvom ľudskej spoločnosti. Členovia sekcie sa v ich výskume zaujímajú o vzájomnú interakciu človeka a životného prostredia, a tiež naopak. Svoje výskumy realizujú s využitím historických vedeckých metód, ktoré dopĺňajú o moderné metodické postupy, predovšetkým počítačové modelovanie. Realizujú transdisciplinárny komplexný systémový výskum vnútorných zložiek, interakcií a väzieb v krajine (v prírode, životnom prostredí). Skúmajú tiež vnímanie prírody a krajiny zo strany jednotlivca a spoločnosti v dejinách, problematiku ochrany životného prostredia, ako aj vplyvy industrializácie alebo exploatácie prírodných zdrojov na zmenu krajiny. Environmentálno-historický výskum je vo väčšine prípadov orientovaný na geografický priestor dnešného Slovenska. Sekcia má vytvorenú vedeckú platformu v podobe každoročnej vedeckej konferencie – Človek a krajina v minulosti (Environmentálne dejiny krajiny), na ktorej sa prioritne prezentujú výskumy súvisiace s týmto relatívne novým vedným odborom.

Regionálne sekcie SHS

Klub trenčianskych historikov
predseda: Mgr. Miroslav Toman
tajomník: Mgr. Mojmír Hloža
kontakt: miroslav.toman@gmail.com

Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch
predsedníčka: Mgr. Katarína Beňová
kontakt: benova.benova@gmail.com

Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch vznikol na podnet Trenčianskeho klubu historikov začiatkom 80-tych rokov minulého storočia ako združenie pre organizovanie regionálnych podujatí a spracovávanie regionálnych dejín. Členmi krúžku sú archivári, historici a učitelia dejepisu a príbuzných odborov zo stredných a základných škôl. Na príprave a realizácii podujatí krúžku sa nemalou mierou podieľajú aj miestne samosprávy v okresoch Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske a rôzne regionálne organizácie. Krúžok sa zameriava na osobnosti pochádzajúce z regiónu, pripravuje odborné vlastivedné semináre, prednášky i výstavy. Členovia krúžku aktívne autorsky spolupracujú aj na vydávaní monografií miest a obcí.

Spolok historikov stredoslovenských banských miest
predseda: Mgr. Patrik Kunec, PhD.
kontakt: patrik.kunec@umb.sk

Spolok historikov stredoslovenských banských miest (predtým Spolok banskobystrických historikov), ktorý vznikol v roku 2001, združuje historikov a odborníkov príbuzných disciplín (archívnictvo, múzejníctvo, ochrana kultúrnych pamiatok), ktorí sú pracovne etablovaní v meste Banská Bystrica a v jej blízkom okolí. Cieľom SHSBM je podporovať rôzne formy historického bádania v banskobystrickom regióne a popularizovať jeho výsledky širšej verejnosti. Prevažujúcimi aktivitami v doterajšej existencii Spolku boli realizácie viacerých vedeckých konferencií, odborných seminárov a prednášok pozvaných hosťov zo Slovenska i zahraničia (konané zväčša na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela), ako aj organizovanie voľných besied s historikmi, exkurzií a krstov kníh. Spolok historikov stredoslovenských banských miest od roku 2008 vedie Mgr. Patrik Kunec, PhD., člen Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Nitriansky spolok historikov
predseda: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
kontakt: mpalarik@ukf.sk

Nitriansky spolok historikov vznikol v júni 2015. Členovia spolku sa venujú prevažne výskumu v oblasti regionálnych dejín. Výsledky bádateľskej činnosti pravidelne popularizujú medzi študentmi a širokou laickou verejnosťou. Organizujú aj stretnutia záujemcov o históriu s poprednými historikmi zo Slovenska a zahraničia. Najčastejšou formou prezentácie sú prednášková a výstavná činnosť, organizovanie vedeckých kolokvií a konferencií. Užšiu spoluprácu udržiavajú aj s dejepisármi pôsobiacimi na základných a stredných školách, rôznymi pamäťovými a kultúrnymi inštitúciami v Nitrianskom kraji.

Spolok ružomberských historikov
predseda: Mgr. Ján Golian, PhD.
Mailový kontakt: jan.golian@ku.sk

Spolok trnavských historikov – Tyrnavia
predsedníčka: PhDr. Henrieta Žažová, PhD.
Mailový kontakt: tyrnavia.shs@gmail.com

Sekcia vznikla v januári v roku 2016 a združuje historikov a archivárov pôsobiacich na vedeckých inštitúciách v Trnave (Katedra histórie Filozofickej fakulty a Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, Štátny archív v Trnave), ako aj odborníkov – rodákov z Trnavy. V spolupráci s ďalšími pamäťovými inštitúciami a sekciami SHS pri SAV organizuje medzinárodné vedecké konferencie na rôzne odborné témy, s Katedrou histórie FF TU pripravuje prednášky významných osobností historickej vedy určených najmä pre študentov histórie a príbuzných vedeckých disciplín v Trnave. Spolupodieľa sa na prezentácií historiografickej produkcie v Trnave a usporadúvaní seminárov zameraných na dejiny Trnavy a okolia pre odbornú a širokú laickú verejnosť zo záujmom o históriu. Usiluje sa o popularizáciu a šírenie najnovších poznatkov z oblasti histórie, pričom nezabúda ani na organizovanie spomienkových kolokvií venovaných osobnostiam slovenskej historiografie spojených s Trnavou.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV