Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Pripravované podujatia v roku 2010


Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v nastávajúcom roku nasledujúce podujatia:

Výbor SHS plánuje uskutočniť štyri pravidelné zasadania.
Termín: február, apríl, september, december Miesto: Bratislava

Výbor SHS pre členov pripraví bulletin Slovenskej historickej spoločnosti so správou o činnosti a pripravovanými podujatiami.
Termín: máj Miesto: Bratislava

Výbor SHS podpíše dohodu o spolupráci s Polskim Towarzystwom Hisztorycznym.
Termín: 15. február Miesto: Bratislava

Sekcia pre hospodárske dejiny zorganizuje konferenciu Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku.
Termín: 8.- 9. september Miesto: Banská Štiavnica

Sekcia pre hospodárske dejiny usporiada aj konferenciu Školstvo a vzdelanosť ako faktor česko-slovenských vzťahov.
Termín: 14. apríl Miesto: Banská Bystrica

Sekcia pre dejiny miest pripraví konferenciu Právne okruhy miest na Slovensku.
Termín: október Miesto: Bratislava

Sekcia pre vojenské dejiny zorganizuje konferenciu Oslobodenie Slovenska.
Termín: 29. - 30. apríl Miesto: Liptovský Mikuláš

Sekcia pre vojenské dejiny pripraví aj konferenciu Roky premien. Vojenstvo na Slovensku 1969-1992.
Termín: 9. – 10. jún Miesto: Liptovský Mikuláš

Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy pripraví seminár Slováci a Rusi: problém vzťahov Východ - Západ.
Termín: október Miesto: Bratislava

Sekcia novších dejín zorganizuje konferenciu Trianon v historickej pamäti Slovákov a Maďarov 1918-2010.
Termín: jún Miesto: Nové Zámky

Sekcia pre cirkevné dejiny pripraví konferenciu Žilinská synoda.
Termín: 17. jún Miesto: Bratislava

Sekcia pre cirkevné dejiny tiež pripraví konferenciu Vývoj cirkevnej správy na Slovensku.
Termín: máj Miesto: Trnava

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry zorganizuje konferenciu Dejiny knižnej kultúry Trenčianskej stolice s prihliadnutím na lekársku problematiku.
Termín: november Miesto: Púchov

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry pripraví seminár 100. výročie narodenia PhDr. Imricha Kotvana, CSc.
Termín: 14. máj Miesto: Trnovec pri Holíči
Členovia spoločnosti pripravia seminár Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie.
Termín: jún Miesto: Bratislava

Sekcia pomocných vied a archívnictva usporiada tradičné XIV. archívne dni v SR. Archívy po roku 1989 - víťazstvá a prehry.
Termín: 25.-27. máj Miesto: Komárno

Sekcia pomocných vied a archívnictva zorganizuje vedeckú konferenciu Otázky hospodárskeho vývinu Slovenska v medzivojnovom období.
Termín: jún Miesto: Bratislava

Sekcia pomocných vied a archívnictva zabezpečí konferenciu Od služobníka k byrokratovi - fenomén úradníctva v našich dejinách.
Termín: október Miesto: Bratislava

Sekcia pomocných vied a archívnictva pripraví odborný seminár z heraldiky, sfragistiky a genealógie Pocta profesorovi Novákovi.
Termín: november Miesto: Bratislava
Členovia spoločnosti z UKF v Nitre pripravia konferenciu Spoznávanie diela sv. Cyrila a Metoda.
Termín: 7.-9. september Miesto: Nitra

Členovia spoločnosti sa zúčastnia Svetového kongresu historikov.
Termín: august Miesto: Amsterdam

Členovia na Prešovskej univerzite pripravia konferenciu Dejiny Slovenska v archívnych prameňoch.
Termín: 24.-25. november Miesto: Prešov

VLASTIVEDNÉ SEMINÁRE

Klub historikov v Topoľčanoch pripraví:

Z dejín mesta Topoľčany
Termín: máj Miesto: Topoľčany

Deň otvorených dverí
Termín: jún Miesto: Topoľčany

Patrocínia kostolov topoľčianskeho okresu
Termín: december Miesto: Topoľčany

Klub trenčianskych historikov

Veľká Morava a slovensko-moravské pomedzie vo svetle historických s archeologických materiálov
Termín: II. polrok Miesto: Trenčín

CYKLUS PREDNÁŠOK

Klub historikov v Topoľčanoch

V rámci cyklu odznejú prednášky K. Beňovej, H. Kopeckej, B. Sasku, H. Grežďovej a S. Šumovej.
Termín: priebežne Miesto: Topoľčany

Klub trenčianskych historikov

Cyklus prednášok k dejinám Trenčína a okolia
Termín: priebežne Miesto: Trenčín
Plánujú sa uskutočniť prednášky: M. Mikuša, E. Tkáčikovej, J. Čéryho, J. Hunku, M. Englera, M. Hložu, O. Lehotskej, V. Segeša a Z. Šusteka.

VÝSTAVY

Klub historikov v Topoľčanoch

Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch
Termín: apríl - december Miesto: Topoľčany

Prvé slobodné voľby a cesta k demokracii
Termín: september – december Miesto: Topoľčany

Z najstaršej histórie Topoľčian
Termín: 5. november 2010 - 14. január 2011 Miesto: Topoľčany

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky, vlastivedné semináre, besedy a zaujímavé exkurzie, o ktorých budú záujemcov vopred informovať písomnou formou (bulletin), prostredníctvom internetovej stránky SHS pri SAV www.shs.sav.sk a e-mailingu. V prípade, že chystáte alebo ste sa dozvedeli o zaujímavom podujatí a považujete za vhodné, aby sa o nich dozvedeli aj ďalší členovia, zašlite nám informácie, ktoré im doručíme. Ak máte záujem aj o mailingovú formu kontaktu, zašlite nám Vašu aktuálnu e-mail adresu na: Viliam.Cicaj@savba.sk

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV