Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Pripravované podujatia v roku 2004


Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v nastávajúcom roku nasledujúce podujatia:

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti plánuje uskutočniť tri zasadnutia výboru.
Termín: apríl, september, december 2004
Miesto: Bratislava

Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny zorganizuje odborný seminár Súčasný stav a perspektívy hospodárskych dejín na Slovensku.
Termín: október 2004
Miesto: Bratislava

Členovia sekcie sa zúčastnia na medzinárodných konferenciách v Marburgu (R. Holec, Ľ. Hallon), vo Frankfurte nad Mohanom a Berlíne (R. Holec).
Termín: priebežne
Miesto: Nemecko

Sekcia pre všeobecné dejiny pripravuje seminár s medzinárodnou účasťou Výskum a výučba všeobecných stredovekých dejín v Českej republike a na Slovensku
Termín: október - november 2004
Miesto: Bratislava

Sekcia pomocných vied historických a archívnictva sa bude podieľať na vydaní a prezentácii zborníka z konferencie Zvolen 1243 - 2003.
Termín: september 2004
Miesto: Zvolen

Sekcia zorganizuje konferenciu s medzinárodnou účasťou Falšovatelia a problém fálz v dejinách.
Termín: október 2004
Miesto: Kremnica

Členovia sekcie budú spoluorganizátormi 8. archívných dní v SR.
Termín: 9.-11. jún 2004
Miesto: nie je určené

Sekcia sa zúčastní na príprave medzinárodnej konferencie Historická metrológia, ktorá sa uskutoční v roku 2005.
Termín: priebežne
Miesto: nie je ešte určené

Dokončí sa CD-room z konferencie Diplomatická produkcia v stredovekom meste.
Termín: december 2004
Miesto: Bratislava

Sekcia pre vojenské dejiny sa bude podieľať na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie SNP - súčasť európskej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny.
Termín: august 2004
Miesto: Banská Bystrica

Sekcia pre najnovšie dejiny v priebehu roku 2004 pripravuje realizovať prezentáciu publikácie Slovensko v Československu, ktorej zostavovateľmi sú V. Bystrický a M. Zemko.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry uskutoční pravidelný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou Knižná kultúra v Trnave.
Termín: november 2004
Miesto: Trnava

Sekcia pre dejiny školstva a pedagogiky pripraví medzinárodné kolokvium Ján Kvačala - zakladateľ modernej komeniológie.
Termín: druhý polrok 2004
Miesto: Bratislava

Spolok banskobystrických historikov sa bude podieľať na vydaní zborníka štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie Pohanstvo a kresťanstvo.
Termín: priebežne
Miesto: Banská Bystrica

Spolok zorganizuje nasledujúce prednášky X. Šuchovej Výskum novovekých slovenských dejín, J. Steinhübela Včasnostredoveké dejiny Slovenska a E. Kowalskej Moderné trendy a metodológia historického výskumu.
Termín: priebežne
Miesto: Banská Bystrica

Pre svojich členov a záujemcov zorganizujú aj návštevu výstavy Gotika na Slovensku v Bratislave.
Termín: február - marec 2004
Miesto. Bratislava

Členovia usporiadajú besedu s Milanom Kováčom o jeho knihe Slnko jaguára: náboženský svet Olmekov, Mayov a Aztékov.
Termín: I. polrok 2004
Miesto: Banská Bystrica

Pre obyvateľov Banskej Bystrice pripraví popularizačné prednášky zamerané na propagáciu histórie mesta.
Termín: priebežne
Miesto: Banská Bystrica

Klub trenčianskych historikov pripraví vlastivedný seminár Dejiny školstva, na ktorom odznejú referáty: M. Račková Piaristické školstvo na Slovensku v minulosti a prítomnosti, L. Bernát Protestantské školstvo na Považí v minulosti, V. Žbirková Vyučovanie slovenského jazyka na gymnáziách po roku 1850 do roku 1938 a K. Tisoňová Stredné školstvo v Trenčíne po druhej svetovej vojne.
Termín: II. polrok
Miesto: Trenčín

V rámci cyklu prednášok odznejú príspevky 60. výročie SNP, D. Škvarnu Život a dielo staroturanského rodáka, univ. prof. dr. J. Hučku, DrSc., K. Babičovej Vznik MO Červeného kríža v Trenčíne, D. Pelčákovej Luhačovické porady a slovensko-moravské pomedzie na začiatku 20. storočia, V. Hábla - A. Hejlovej Trenčianski výtvarníci v minulosti a prítomnosti, J. Ragačovej Beckovské a dolnozemské korene dr. Jána Kvačalu, V. Morišovej - Bernátovej Kriminálne kauzy v archívnych dokumentoch Štátneho archívu v Trenčíne a M. Gáfrika Martin Rázus, spisovateľ a básnik - životopisný profil a vzťah k Považiu.
Termín: apríl - december 2004
Miesto: Trenčín

Krúžok topoľčianskych historikov pripraví seminár k životným jubileám významných osobností regiónu.150. výročie narodenia Natálie Oldenburgovej a 160. výročie narodenia vojvodu Elimara von Oldenburga,
Termín: október 2004
Miesto: Brodzany

Krúžok zorganizuje seminár 250. výročie narodenia Juraja Ribaya.
Termín: marec 2004
Miesto: Bánovce nad Bebravou

Členovia zorganizujú prednášku M. Martinkovej Dejiny podlužanskej doliny.
Termín: november 2004
Miesto: Podlužany

Ďalšou akciou bude seriál prednášok Významné rody v regiónoch Topoľčian, Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou.
Termín: I. polrok 2004
Miesto: Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou

Členovia krúžku pripravia výstavy: Šľachtické rody Partizánskeho a okolia v heraldickej tvorbe Miroslava Kollára.
Termín: február - marec 2004
Miesto: Partizánske

Šľachtické rody Bánoviec nad Bebravou a okolia v heraldickej tvorbe Miroslava Kollára.
Termín: máj 2004
Miesto: Bánovce nad Bebravou

Krúžok a jeho členovia sa budú podieľať na spracovaní monografií obcí Krtovce a Zlatníky.
Termín: priebežne
Miesto: Topoľčany

Klub historikov v Prešove usporiada vedecký seminár s medzinárodnou účasťou Slovenské a rusínske vnímanie svojho etnického a geografického prostredia v druhej polovici 18. storočia až v prvej polovici 20. storočia.
Termín: november 2004
Miesto: Prešov

Dejepisný spolok v Košiciach zorganizuje prednášky: I. Havlica Lapidárium v Košiciach, Š. Eliáš Košičania na rieke Išonzo. Spomienka na I. svetovú vojnu, Š. Eliáš Róbert Schumann - otec Európy, J. Gembický Zvony a zvonolejári v regióne Košíc a J. Amrichová Dr. Emil Černay a Verejná knihovňa mesta Košíc.
Termín: priebežne
Miesto: Košice

Pri príležitosti 10. výročia založenia spolku sa uskutoční slávnostné zhromaždenie a odovzdanie Ceny cti J. Hajnóczyho
Termín: II. polrok 2004
Miesto: Košice

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky, vlastivedné semináre, besedy a zaujímavé exkurzie, o ktorých budú záujemcov vopred informovať písomnou formou a prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV www.dejiny.sk/shs

Vypracovala: PhDr. Katarína Hradská - tajomníčka


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV