Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV


Výbor SHS pri SAV od 13. 5. 2016

Predseda

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Univerzita Mateja Bela,
Filozofická fakulta, Katedra histórie
Banská Bystrica

Podpredsedovia

Mgr. Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.
Historický ústav SAV
Bratislava

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
Prešovská univerzita,
Filozofická fakulta, Inštitút histórie
Prešov

Vedecký tajomník

Mgr. Adam Hudek, PhD.
Historický ústav SAV
Bratislava

Hospodárka

PhDr. Daniela Kodajová, PhD.
Historický ústav SAV
Bratislava

Členovia Výboru SHS

Mgr. Miroslav Michela, PhD.
Mgr. Martina Orosová, PhD.
doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
prof. PaeDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Mgr., MAS., Michal Kšiňan, PhD.

Predsedovia Sekcií SHS

a) Odborné sekcie:

PhDr. Michal Bada, PhD. (Sekcia pre dejiny miest)
Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. (Sekcia pre vojenské dejiny)
Mgr. Diana Duchoňová, PhD. (Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry)
PhDr. Eva Frimmová, CSc. (Sekcia pre dejiny knižnej kultúry)
doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. (Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny)
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. (Sekcia pre novšie dejiny)
Mgr. Radoslava Ristovská, PhD. (Sekcia pre cirkevné dejiny)
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (Sekcia pre dejiny 18 .storočia)
Mgr., MAS., Michal Kšiňan, PhD. (Sekcia pre všeobecné dejiny)
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. (Sekcia pre rodové štúdie)
PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. (Sekcia pre vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku)
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. (Sekcia archívnictva a pomocných vied historických)
Mgr. Karol Hollý, PhD. (Sekcia pre environmentálne dejiny)
doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (Sekcia pre právne dejiny)

b) Regionálne sekcie:

Mgr. Katarína Beňová (Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch)
Mgr. Patrik Kunec, PhD.(Spolok baskobystrických historikov SHS)
doc. Jaroslav Nemeš, PhD. (Spolok historikov v Ružomberku pri SHS)
Mgr. Miroslav Palárik, PhD. (Nitriansky spolok historikov)
PhDr. Henrieta Žažová, PhD. (Tyrnavia – Spolok trnavských historikov)
Mgr. Miroslav Toman (Klub trenčianskych historikov SHS)

Revízna komisia

PhDr. Henrieta Žažová, PhD.
Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Mgr. Peter Kralčák, PhD.

Kontaktná adresa:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV

P.O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava

Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

E-mail:
Predseda: rastislav.koziak@umb.sk
Vedecký tajomník: adam.hudek@savba.sk
Hospodárka: daniela.kodajova@savba.sk

Výbor SHS pri SAV 13. 5. 2016 - 8. 9. 2022
Výbor SHS pri SAV 28. 5. 2011 - 13. 5. 2016

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV