Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV


Výbor SHS pri SAV od 28. 5. 2011

Predseda

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV)
Bratislava

Podpredsedovia

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Univerzita Mateja Bela,
Fakulta humanitných vied, Katedra histórie
Banská Bystrica

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
Prešovská unverzita,
Filozofická fakulta, Inštitút histórie
Prešov

Vedecká tajomníčka

Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Historický ústav SAV
Bratislava

Hospodárka

Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Historický ústav SAV
Bratislava

Členovia Výboru SHS

Mgr. Miroslav Michela, PhD.
doc. PaeDr. Martin Pekár, PhD.
prof. PaeDr. Štefan Šutaj, DrSc.
PhDr. Pavol Šimunič, CSc.
doc. PhDr. Marián Skladaný, CSc.
Mgr. Martina Orosová

Predsedovia Sekcií SHS

a) Odborné sekcie:

PhDr. Michal Bada, PhD. (Sekcia pre dejiny miest)
Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. (Sekcia pre vojenské dejiny)
Mgr. Diana Duchoňová, PhD. (Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry)
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc. (Sekcia pre všeobecné dejiny)
PhDr. Eva Frimmová, CSc. (Sekcia pre dejiny knižnej kultúry)
doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. (Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny)
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. (Sekcia pre novšie dejiny)
prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. (Sekcia pre cirkevné dejiny)
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (Sekcia pre dejiny 18 .storočia)
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. (Sekcia pre rodové štúdie)
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. (Sekcia archívnictva a pomocných vied historických)

b) Regionálne sekcie:

Mgr. Miroslav Toman (Klub trenčianskych historikov SHS)
Mgr. Katarína Beňová (Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch)
Mgr. Patrik Kunec, PhD.(Spolok baskobystrických historikov SHS)
Mgr. Miroslav Palárik, PhD. (Nitriansky spolok historikov)

Revízna komisia

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.
prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.
Mgr. Peter Kralčák

Kontaktná adresa

Slovenská historická spoločnosť pri SAV

P.O.Box 198
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

E-mail

Predseda: dusan.kovac@savba.sk
Vedecká tajomníčka: gabriela.dudekova@savba.sk
Hospodárka: diana.duchonova@savba.sk

Výbor SHS pri SAV 13. 5. 2016 - 8. 9. 2022
Výbor SHS pri SAV 28. 5. 2011 - 13. 5. 2016

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV