Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Dokumenty a stanoviská SHS pri SAV


Stanovisko Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV k aktuálne prebiehajúcej reforme základnej školy

Vážená pani prezidentka,
Vážený pán predseda vlády,
Vážený pán minister školstva, vedy výskumu a športu SR,
Vážený pán generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže,

Slovenská historická spoločnosť dlhodobo sleduje procesy zamerane na reformovanie dejepisného vzdelávania, a tiež na skvalitňovanie prípravy budúcich učiteliek a učiteľov dejepisu. Vo svojej výzve adresovanej Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) sme už v roku 2016 žiadali úpravu hodinovej dotácie humanitných a spoločenskovedných predmetov tak, aby zodpovedala ich spoločenskému významu s dôrazom na vyučovací predmet dejepis, ktorý má v SR najnižšiu hodinovú dotáciu v rámci EU. Rovnako sme žiadali prehodnotiť systém schvaľovania a vydávania učebníc tak, aby sa zabezpečila ich odborná a didaktická kvalita.

Po siedmich rokoch od spomínanej výzvy s veľkým znepokojením konštatujeme, že neregistrujeme žiadne kroky zo strany MŠVVaŠ SR, ktoré by akýmkoľvek spôsobom reagovali na nami komunikované problémy, práve naopak. Aktuálne prebiehajúca reforma základného vzdelávania predloženým konceptom nového kurikula diskriminuje výraznejšie ako kedykoľvek predtým učebný predmet dejepis a neodbornými zásahmi do jeho vzdelávacieho štandardu navyše ohrozuje samotnú podstatu učenia o minulosti, ako aj kvalitu prípravy budúcich učiteliek a učiteľov dejepisu.

V procese prípravy kľúčových kurikulárnych dokumentov došlo zo strany členov a členiek sekcie pre didaktiku dejepisu SHS pri SAV, či už ako reprezentantov a reprezentantiek SHS, univerzitných a vedeckých pracovísk, alebo Ústrednej predmetovej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť pri Štátnom pedagogickom ústave (teraz Národný inštitút vzdelávania a mládeže) k viacerým pokusom upozorniť na dôležité kroky, ktoré sú nevyhnutným predpokladom skvalitňovania dejepisnej výučby, a tiež k početným snahám o zapracovanie zásadných pripomienok pri tvorbe Úvodu do kurikula základného vzdelávania a nového vzdelávacieho štandardu pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť, avšak neúspešne.

Považujeme preto za nevyhnutné komunikovať aktuálne postavenie učebného predmetu dejepis v kontexte prebiehajúcej kurikulárnej reformy verejne, a poukázať na kľúčové problémy, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnia rozvíjanie historickej kultúry slovenskej spoločnosti:

1. Spôsob práce, ktorý sprevádza celý proces prípravy kurikulárnych dokumentov je netransparentný. Autorské texty vypracované členmi Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť pri NIVÁM boli svojvoľne a neodborne upravované anonymnými osobami, bez akejkoľvek konzultácie s autormi. Takýto postup je z morálno-etického hľadiska neprijateľný, zasahovanie do autorských textov osobami bez príslušnej aprobácie degraduje odbornosť historikov, didaktikov dejepisu aj históriu a didaktiku dejepisu ako samostatné vedné disciplíny. Odmietame, aby pri konceptualizácii výučby dejepisu v kľúčových kurikulárnych dokumentoch mali slovo zamestnanci NIVAMU bez príslušnej aprobácie.

2. Tvorcovia novej kurikulárnej reformy sa minimálne v súvislosti so vzdelávacou oblasťou Človek a spoločnosť, osobitne ak ide o vyučovací predmet dejepis, neopierajú o expertízu slovenských historičiek, historikov, didaktičiek a didaktikov, a tiež nedisponujú empirickými dátami, ktoré by zdôvodnili a konkretizovali potrebu reformy dejepisného vzdelávania. Výsledkom uvedených skutočností sú vedecky a odborne chybné texty kurikulárnych dokumentov, v ktorých napríklad autori bez akejkoľvek relevantnej argumentácie presúvajú učebný obsah z vyšších do nižších ročníkov, alebo tiež v 3. cykle síce deklarujú existenciu učebných predmetov, avšak nevyjadrujú ich vedeckými či odbornými pojmami ako dejepis, geografia, občianska náuka či etika, čo predstavuje svetový unikát. Namiesto toho ich pomenúvajú kategóriami, ktoré sú ich logickou podmnožinou, základným stavebným prvkom týchto učebných predmetov, a síce dejepis ako čas, geografiu ako priestor, etiku ako človek, občiansku náuku ako spoločnosť, čo odborne, pojmovo, ani vecne nie je v súlade s aktuálnym stavom vedeckého poznania. Závažným dôsledkom uvedeného prístupu je eliminácia základnej charakteristiky týchto učebných predmetov, podobne ich predmetových spôsobilostí, či konkretizácia toho, čo špecificky i spoločne rozvíjajú. Tieto prvky sú však pre kvalitu základného vzdelávania kľúčové, a teda aktuálny stav kurikulárnych dokumentov tak ako boli predložené na verejné pripomienkovanie, je v porovnaní s kurikulami v Európe neudržateľný.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti:

  • vyjadrujeme nesúhlas so spôsobom práce v rámci procesu tvorby nových kurikulárnych dokumentov, ktorého súčasťou sú aj členky a členovia slovenskej historickej obce a žiadame rešpektovanie ich expertíznej činnosti,
  • odmietame aktuálne znenie zverejnených kurikulárnych dokumentov, ktoré nie je výsledkom spoločného úsilia Členov a členiek Ľ strednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť pri NIVÁM, ale víziou aj anonymných tvorcov, ktorí neodborne a amatérsky zasahovali do vzdelávacích štandardov z dejepisu,
  • nesúhlasíme s tým, aby bol vyučovací predmet dejepis nahradený abstraktným „komponentom čas" a žiadame jeho zachovanie v pôvodnom didaktickom systéme,
  • žiadame MŠVVaŠ SR o prehodnotenie personálneho zabezpečenia kurikulárnej reformy a v nadväznosti na to o opätovnú revíziu predmetných textov v úzkej spolupráci s členmi a členkami slovenskej historickej obce, s vysokými školami a univerzitami, a tiež s učiteľmi a učiteľkami z regionálneho školstva.

Signatári:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Inštitút histórie Filozofickej Fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

V Bratislave 16. 3. 2023.

Za signatárov: PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., predseda SHS pri SAV

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV