Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Plakety SHS pri SAV


Udeľovanie plakiet SHS - Trnava 27. 9. 2019

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied sa rozhodol oceniť prácu historikov udeľovaním Plakety Slovenskej historickej spoločnosti, ktorou si spoločnosť chce každoročne uctiť vybraných domácich a zahraničných historikov za ich mimoriadne zásluhy o prehlbovanie poznania dejín Slovenska. Autorom návrhu plakety je akademický maliar Miroslav Cipár a zhotoviteľom štátny podnik Mincovňa Kremnica.

Slávnostné odovzdávanie plakiet prvým oceneným sa uskutočnilo 27. septembra 2019 na mimoriadnom zasadnutí výboru Slovenskej historickej spoločnosti v aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave. Spoluorganizátormi podujatia boli Spolok trnavských historikov Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV – Tyrnavia, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a Ústav dejín Trnavskej univerzity.

Prvými laureátmi Plakety Slovenskej historickej spoločnosti „za mimoriadny prínos k rozvoju Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a slovenskej historiografie“ sú:

prof. PhDr. Daniel Rapant, DrSc. – in memoriam
Dr. h. c. mult. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.
prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.
PhDr. Ivan Kamenec, CSc.

Nositeľom plakety s poradovým číslom jeden sa in memoriam stal prvý predseda Slovenskej historickej spoločnosti profesor Daniel Rapant. Laudáciu pripravil prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., a cenu prevzala profesorova dcéra Helena Rapantová. Laudáciu druhému ocenenému, profesorovi Richardovi Marsinovi, predniesol jeho žiak – prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. Profesor Marsina predsedal Slovenskej historickej spoločnosti v rokoch 1990 – 1996 a jej členom je už od roku 1959. Dokonca o dva roky dlhšie, od roku 1957, je členom spoločnosti profesor Jozef Šimončič, ktorého laudáciu pripravila PhDr. Henrieta Žažová, PhD. Autorom laudácie doktora Ivana Kamenca, člena spoločnosti od roku 1965, bol Mgr. Miroslav Michela, PhD.

Plaketa Slovenskej historickej spoločnosti bude podľa stanov udeľovaná aj zahraničnému autorovi, zaoberajúcemu sa výskumom slovenských dejín. Prvým zahraničným laureátom sa stal profesor Étienne Boisserie z Národného inštitútu východných jazykov a civilizácií v Paríži „za mimoriadny prínos k výskumu slovenských dejín v zahraničí“. Profesor Boisserie si osobne prevzal plaketu 19. septembra 2019 na medzinárodnej konferencii v Bratislave Italy and the Post-Habsburg central Europe: Occupation, Administration, Intervention, Diplomacy [Taliansko a posthabsburská stredná Európa: okupácia, administratíva, intervencia, diplomacia] z rúk podpredsedníčky Mgr. Gabriely Dudekovej Kováčovej, PhD., a laudáciu predniesol PhDr. Michal Kšiňan, PhD.

Plaketa je spojená s prijatím oceneného za čestného člena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV so všetkými právami riadneho člena.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV