Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

XIV. Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

spojený s rokovaním Valného zhromaždenia SHS a vedeckou konferenciou Spoločnosť - politika - história.

Miesto a termín konania: Prešov, 26.-28. apríl 2011.

Organizátori: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Prešovská univerzita v Prešove.

Počet účastníkov: 98

Editori: Peter Švorc – Martin Pekár

I. Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za roky 2006 – 2011

Program - PDF

Viliam ČIČAJ, Katarína HRADSKÁ
Správa o činnosti Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za roky 2006-2011 - PDF

Bohumila FERENČUHOVÁ
Správa o činnosti Sekcie pre všeobecné dejiny SHS pri SAV - PDF

Eva FRIMMOVÁ
Správa o činnosti Sekcie pre dejiny knižnej kultúry SHS pri SAV - PDF

Miroslav KAMENICKÝ
Správa o činnosti Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny SHS pri SAV - PDF

Juraj ROHÁČ
Správa o činnosti Sekcie archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV - PDF

Edita IVANIČKOVÁ – Dušan KOVÁČ
Správa o činnosti Slovenského národného komitétu historikov - PDF

Správa volebnej komisie na valnom zhromaždení SHS pri SAV z 28. apríla 2011 - PDF

II. Príspevky z konferencie Spoločnosť – politika – história

Peter ŠVORC
Spoločnosť a história – dve stránky jednej mince - PDF

Dušan KOVÁČ
Profesia a ideologické výzvy. Scylla, Charybda a CISH - PDF

Ivan KAMENEC
Ako sa vidíme sami a ako nás vidí verejnosť – reflexia po 20 rokoch - PDF

Miroslav MICHELA
Diskusia o dejinách a historici na Slovensku - PDF

Norbert KMEŤ
Politici a politická história - PDF

Martin JAVOR
Fenomén slobodomurárstva v Uhorsku v 18. storočí - PDF

Peter ZUBKO
Vlastenectvo košických biskupov 1804 - 1962 - PDF

Ladislav TAJTÁK
K otázkam koncepcie dejín východného Slovenska - PDF

Ferdinand ULIČNÝ
O niektorých problémoch tvorby súčasných slovenských historikov - PDF

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV