Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Dokumenty a stanoviská SHS pri SAV


Vyhlásenie Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied k návrhu novely zákona o vysokých školách

Slovenská historická spoločnosť pri SAV ako združenie spájajúce slovenských historikov a slovenské historičky sa vždy principiálne zastávalo výdobytkov demokracie a slobody. V súlade s cieľmi Spoločnosti formulovanými vo svojich základných dokumentoch, s úsilím brániť slobodu a etiku vedeckého bádania a myslenia, vyslovujeme hlboké znepokojenie nad spôsobom prijímania a obsahom navrhovanej novely zákona o vysokých školách. Predložený návrh likviduje podstatnú časť slobôd v oblasti akademickej samosprávy a otvára dvere vplyvu politiky na činnosť vysokých škôl.

Na základe svojich vedomostí musíme ako historici vo vzťahu k prebiehajúcej diskusii o návrhu novely vysokoškolského zákona upozorniť, že štátne zásahy do autonómie vysokých škôl ich činnosti nikdy nepomohli, práve naopak, deformovali ju. Odstrašujúcich príkladov je z období čiernej i červenej totality v našich dejinách viac než dosť.

K tomu ešte treba dodať, že aj forma, akou ministerstvo školstva novelu pripravilo a (ne)komunikovalo, popudzuje minimálne tak, ako jej obsah. K reprezentáciám vysokých škôl sa jej text totiž dostával rôznymi nedôstojnými, pokútnymi cestami a ešte pred niekoľkými týždňami si nikto nemohol byť istý, ktorú verziu má čítať. Pritom predkladatelia novely navrhujú, aby zákon, ktorý zásadne mení kvalitu a ducha nášho akademického prostredia, vstúpil do platnosti už od septembra roku 2021. Prístup predkladateľov novely nám preto pripomína skôr spôsoby, ktoré sa uplatňujú v režimoch, kde vysoké školy nie sú partnermi štátu pri formovaní budúcnosti krajiny.

Zásadne odmietame, aby tak radikálny zásah do vysokoškolského prostredia, ktorý nemá precedens posledných viac ako 30 rokov, bol prijímaný mimo spoločenskej diskusie.

Zásadne odmietame, aby bola zrušená vysokoškolská samospráva tvoriaca pilier akademických práv, najmä v oblasti slobody vedeckého bádania a vyučovania.

Zásadne odmietame, aby boli kľúčové orgány vysokých škôl rozhodujúce o najdôležitejších personálnych a majetkových otázkach obsadzované politickou mocou.

Žiadame, aby sa na príprave nového vysokoškolského zákona plnohodnotne podieľali zástupcovia vysokých škôl.

Žiadame, aby sa nový vysokoškolský zákon stal prehľadným predpisom, ktorý by ponechal vysokým školám dostatočný priestor pre úpravu ďalších pomerov vlastnými vnútornými normami.

Inak povedané, žiadame, aby sa politická moc štátu, ktorá má reprezentovať svojich občanov a nie partikulárne záujmy jednotlivých strán, správala dôstojne k vedcom, akademikom, učiteľom, ale zároveň aj k terajším i budúcim študentom, ktorí sú nádejou a budúcnosťou celej krajiny.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

V Bratislave 16. marca 2021

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV