Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Dokumenty a stanoviská SHS pri SAV


Uznesenie č. 1/2019 Výboru Slovenskej historickej spoločnosti zo dňa 28. 3. 2019 o rozosielaní skupinových správ pre členov Slovenskej historickej spoločnosti prostredníctvom elektronickej komunikácie

(1)
Toto uznesenie upravuje spôsob rozosielania skupinových správ členom Slovenskej historickej spoločnosti (ďalej Spoločnosti) prostredníctvom elektronickej komunikácie za účelom informovania o vedeckých, odborných a popularizačných podujatiach členov Spoločnosti a sekcií Spoločnosti. Predmetom rozosielania skupinových správ môžu byť aj podujatia iných organizácií, ako je Spoločnosť.

(2)
Správu rozosielania skupinových správ pre členov Spoločnosti uskutočňuje poverený člen Výboru Spoločnosti, ktorého na návrh predsedu Spoločnosti schváli Výbor Spoločnosti (ďalej len „správca elektronickej komunikácie“).

(3)
(a) Správca elektronickej komunikácie rozosiela elektronické správy ostatným členom Spoločnosti na návrh ktoréhokoľvek člena Spoločnosti. Predmetom týchto správ sú informácie o pripravovaných alebo uplynulých podujatiach.
(b) Podujatia Spoločnosti sú najmä:
i) zjazdy
ii) vedecké sympóziá
iii) semináre a konferencie
iv) prednášky domácich historikov
v) prednášky zahraničných historikov.
(c) Správca elektronickej komunikácie rozosiela elektronické správy propagujúce podujatia iných organizácií ako Spoločnosť len na výslovnú žiadosť priameho usporiadateľa a s uvedením kontaktu na usporiadateľa (usporiadateľov).
(d) Pod podujatím Spoločnosti sa rozumie aktivita organizovaná Sekciou Spoločnosti alebo Výborom Spoločnosti. Sekcia ako organizačná zložka Spoločnosti¹ alebo Výbor Spoločnosti² musia byť vyznačení ako organizátori alebo spoluorganizátori podujatia.

(4)
(a) Správca elektronickej komunikácie môže navrhované správy odmietnuť rozoslať, ak sú v nich propagované podujatia v rozpore s úlohami a etickými princípmi Spoločnosti.³
(b) Navrhovateľ správy môže požiadať Výbor Spoločnosti o preskúmanie odmietnutia rozoslania správy.

¹ Stanovy Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (ďalej Stanovy), § 15.
² Stanovy, § 10.
³ Stanovy, § 3 ods. 1.

V Bratislave 28. marca 2019

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV