Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Dokumenty a stanoviská SHS pri SAV


STANOVISKO SHS PRI SAV K UDELENIU CENY DANIELA RAPANTA JOZEFOVI RYDLOVI

Naša prítomnosť je naplnená rôznymi škandálmi, zlyhaniami a neprimeranými rozhodnutiami verejných osobností, Tieto negatívne, rozruch spôsobujúce javy môžeme vrchovate sledovať aj v slovenskej spoločnosti. O to viac pravé dnes potrebujeme pozitívne vzory vzdelaných a mravných osobností.

Pre slovenskú historiografiu je dnes takouto osobnosťou historik a vysokoškolský profesor Daniel Rapant (1897 - 1988), zakladateľ modernej slovenskej historiografie. Vo svojom profesionálnom živote praktizoval nielen prísne hodnoty vedeckej náročnosti, ale aj demokracie, mravnosti a ľudskej čestnosti. Tieto hodnoty zastával aj v kritických obdobiach nášho spoločensko-politického vývoja po roku 1948 a odmietol sa ich vzdať za bezpečný status, ktorý mu ponúkali reprezentanti nového politického režimu. Na vrchole svojej profesionálnej kariéry musel preto nedobrovoľne ukončiť svoje pedagogické i vedecké pôsobenie. Jeho meno i dielo boli dlhodobo zámerne vymazávané zo slovenskej historiografie, zaznávane a zamlčované novým generáciám.

Domnievame sa preto, že s menom tejto osobnosti by mali byť v odbornej verejnosti dnes spájané len tie najvýznamnejšie a najhodnotnejšie podnety v slovenskej historiografii. Z hľadiska týchto kritérií preto považujeme udelenie ceny Historického odboru Matice slovenskej, spájanej práve s menom Daniela Rapanta, Jozefovi Rydlovi za rozhodnutie, ktoré poškodzuje celospoločenské renomé tejto významnej historickej osobnosti.

Veríme, že všetkým historikom bez ohľadu na ich rozdielne inštitucionálne zakotvenie, ideové a metodologické východiská ide o hlbšie poznanie minulosti a kultivovanie myslenia našej spoločnosti. Preto dúfame, že v budúcnosti sa všetci členovia slovenskej historickej obce vyvarujú rozhodnutiam, ktoré degradujú odborný a humánny rozmer našej disciplíny v očiach odbornej i laickej verejnosti.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied

V Bratislave. 13. decembra 2018.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV