Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

V dňoch 6. - 8. septembra 2022 sa v Banskej Bystrici uskutoční 16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Prosíme členov SHS, ktorí sa osobne zúčastnia na zjazde, aby si rezervovali s predstihom ubytovanie v Banskej Bystrici na základe inštrukcie zaslanej e-mailom.

Správa z konferencie


„Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov odboru história na prax.“

Konferencia „Profil absolventa“ sa konala v dňoch 21. – 23. novembra 2012 v Prešove. Usporiadala ju Slovenská historická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Historickým ústavom SAV.

Cieľom konferencie bola výmena poznatkov a skúsenosti z náplne a priebehu štúdia histórie a príbuzných odborov na slovenských vysokých školách. Zúčastnili sa na nej predstavitelia všetkých ústavov a katedier histórie (a príbuzných odborov) zo slovenských vysokých škôl (okrem Katedry histórie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave), pracovníci Historického ústavu SAV a Vojenského historického ústavu. Na trojdňovej konferencii účastníci diskutovali o tom, ako sú absolventi odboru história (a príbuzných vedných odborov pripravení na svoje povolania a hľadali cesty, ako skvalitniť štúdium na slovenských vysokých školách.

Nebola to obvyklá „referátová“ konferencia. Prednesené referáty boli predovšetkým úvodom do diskusie. Nastoľovali problémy, odkrývali otvorené otázky. Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (SHS) sa rozhodol usporiadať túto konferenciu predovšetkým preto, že otázky profilu absolventa odboru história a kvalita vyučovania tohto odboru je kardinálnou otázkou, ktorá zaujíma slovenskú historickú obec. Do značnej miery od kvality absolventov odboru história závisí aj úroveň vedeckého bádania, ale aj kvalita vyučovania dejepisu na slovenských školách.

Diskusia bola bohatá a plodná. Jednotlivé vysoké školy sú autonómne a samy si formujú svoje študijné programy. Účastníci konferencie sa však zhodli v tom, že výmena názorov a skúseností je nevyhnutnou podmienkou skvalitňovania vyučovania odboru história.

Konferencia sa tematicky delila na tri okruhy: a) Poznatky a zručnosti, b) Profil absolventa a c) Ako je to u susedov?. Záver konferencie prebehol v podobe okrúhleho stola, na ktorom vystúpili všetci prítomní predstavitelia katedier a ústavov histórie. V prvom okruhu sa diskutovalo o tom, ako sa učia na Slovensku dejiny vlastného odboru (úvodné vystúpenie Dušan Škvarna), ako vyzerá v študijných programoch vyučovanie filozofie a metodológie histórie (úvodné vystúpenie Rastislav Kožiak a Juraj Šuch) a ako sa vyučuje metodika a technika historikovej práce a ako sa pracuje s prameňmi (úvodné vystúpenie Roman Holec). V tejto časti sa tiež diskutovalo o tom, ako vyzerá vyučovanie odboru história z pohľadu akreditačnej komisie (úvodné vystúpenie Štefan Šutaj). V druhej časti sa diskutovalo o tom, ako sú pripravení absolventi na vedeckú prácu (úvodné vystúpenia Peter Švorc a Marína Zavacká), o pripravenosti absolventov na vyučovanie dejepisu (úvodné slovo Viliam Kratochvíl), o pripravenosti na odbornú prácu archivára (úvodné slovo Marcela Domenová a úvodné slovo Juraja Roháča prezentovala Gabriela Dudeková) i o tom, ako pripravení na štúdium histórie prichádzajú absolventi slovenských vysokých škôl (úvodné vystúpenie Anna Bocková). Zaujímavou časťou konferencie bolo vystúpenie zahraničných účastníkov (Petr Vorel, Anna Pobóg – Lenartowicz, László Szarka), ktorí oboznámili účastníkov s tým, ako vyzerá vyučovanie histórie v susedných krajinách Visegrádskej štvorky. V rámci záverečného okrúhleho stola vystúpili predstavitelia jednotlivých ústavov a katedier (Ľubica Harbuľová, Martin Pekár, Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš, Mária Kohútová, Roman Holec, Anna Bocková).

Po bohatej diskusii sa účastníci zhodli na týchto záveroch:

  1. Dejiny historiografie (svetovej i slovenskej), dejiny myslenia o dejinách, filozofia a metodológia histórie – tieto odbory by mali byť neodmysliteľnou súčasťou základu vyučovania histórie s cieľom nielen poskytnúť základné vedomosti, ale tiež učiť absolventov odboru história kriticky myslieť. Komunita slovenských historikov by sa mala pokúsiť spracovať (v podobe skrípt) dejiny historiografie. Pokiaľ nemáme na spomenuté odbory špecialistov, musia túto úlohu suplovať iní pracovníci ústavov a katedier. Tento stav by ale mal trvať čo najkratšie.
  2. Ako deziderátum sa pociťuje absencia kvalitnej učebnicie Úvodu do štúdia histórie. Ako nedostatočné sa zatiaľ ukazuje malá prax študentov pri kritike prameňov, slabá schopnosť odlišovať jednotlivé žánre historiografie a tiež nedostatočná práca s existujúcimi edíciami dokumentov.
  3. Je potrebné vypracovať návrh na zmenu opisu študijného odboru história a predložiť ho Akreditačnej komisii Ministerstva školstva SR. Návrh vypracuje Štefan Šutaj a predloží sa na diskusiu.
  4. Je treba sformulovať kompetencie (t. j. znalosti a zručnosti získané štúdiom) budúcich historikov – vedcov a budúcich učiteľov dejepisu. Tieto kompetencie vypracujú Peter Švorc (vedecká práca) a Viliam Kratochvíl (vyučovanie dejepisu). Tieto kompetenciu sa tiež predložia na diskusiu cez webovú stránku SHS.
  5. Štúdium archívnictva (problém kompetencií, problém bakalárskeho štúdia v odbore) sa javí ako otázka, ktorú by si mali diskutovať archivári a pokúsiť sa naformulovať perspektívny model študijného programu.
  6. Doktorandské štúdium v oblasti histórie by malo byť, podľa možnosti, štvorročné. Je treba hľadať cesty ako dosiahnuť a udržať uspokojivú úroveň štúdia. Treba zintenzívniť spoluprácu medzi jednotlivými ústavmi a katedrami a tiež medzi vysokými školami a SAV. Je treba hľadať cesty ako by sa PhD štúdium stalo čo najotvorenejším, čo je predpoklad jeho skvalitnenia. Tiež je potrebné vystúpiť proti nekorektnému vysvetľovaniu Bolognského procesu na Slovensku (dogmatické vysvetľovanie prepojenosti troch stupňov vysokoškolského štúdia, o nutnosti bakalárskeho štúdia v každom odbore a pod.).
  7. Kvalita vyučovania histórie na vysokých školách úzko súvisí aj s kvalitou študentov, ktorí prichádzajú zo stredných škôl. Je treba opäť pozdvihnúť hlas za zvýšenie dotácie hodín dejepisu na stredných a základných školách (je na Slovensku najnižšia zo všetkých krajín EÚ) a pokúsiť sa podporiť proces prechodu vyučovania smerom od memorovania k zručnostiam, k práci s prameňmi, ku kritickému mysleniu a pod.
  8. Učastníci sa zhodli v tom, že konferencia „Profil absolventa“ by mala pokračovať ako permanentná diskusia jednak na pôde SHS, jednak ako diskusia medzi katedrami a ústavmi. Každoročne by sa malo k otvoreným problémom organizovať stretnutie pracovníkov ústavov a katedier. Usporiadajúca organizácia Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity sa iniciatívne podujal zorganizovať takéto stretnutie na jar 2013 v Prešove.

Materiály (úvodné vystúpenia) sa pripravujú na uverejnenie v internetovom časopise: Dejiny. Internetový časopis Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (dejiny.unipo.sk).

Výbor SHS predkladá túto informáciu a závery na diskusiu a vyjadrenie sa všetkým členom SHS i verejnosti. Webová stránka SHS je otvorená na takúto diskusiu.

Dušan Kováč
Predseda SHS pri SAV

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV