Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Program 16. zjazdu SHS pri SAV


Dátum konania: 6. – 8. septembra 2022

Program 16. zjazdu SHS pri SAV, Banská Bystrica

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Partneri: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici, Banskobystrický samosprávny kraj, Historický ústav SAV, v.v.i., Poľské veľvyslanectvo v SR, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o. v Banskej Bystrici, Pivovar Urpiner, Inštitút priemyselnej výchovy v Žiline, Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici, Vydavateľstvo Universum v Prešove

Záštita nad podujatím: predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter

UTOROK 6. SEPTEMBRA 2022

11.00 – 13.00 hod.

Registrácia prihlásených účastníkov zjazdu
Miesto: prízemie Štátnej vedeckej knižnice

13.00 – 15.00 hod. (moderuje Rastislav Kožiak)

Otvorenie zjazdu, príhovory spoluorganizátorov a hostí

Ján Lunter – predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Blanka Snopková – riaditeľka ŠVK

Krzysztof Strzałka – veľvyslanec Poľskej republiky v SR

Peter Šoltés – Historický ústav SAV, v.v.i.

Jiří Kocian, Marie Ryantová - Sdružení historiků ČR

Andrzej Chwałba, Anna Pobóg-Lenartowicz – Polskie towarzystwo historyczne

Róbert Hermann, Enikő Csukovits - Magyar Történelmi Társulat

Slávnostné odovzdávanie Plakiet SHS

Laureáti:

Mária Kohútová – laudatio prednesie Zuzana Lopatková

Elena Mannová – laudatio prednesie Gabriela Dudeková Kováčová

Dušan Kováč - laudatio prednesie Adam Hudek

Prestávka

15.30 – 17.30 hod.

Medzinárodný workshop (moderuje Peter Švorc)

Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore v krajinách V4 po roku 1989

Referáty:

Dušan Kováč (Historický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave)

Denisa Nečasová (Historický ústav Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne)

Maciej Górny (Historický ústav Poľskej akadémie vied vo Varšave)

Attila Simon (Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzita Jána Selyeho v Komárne)

Diskusia

Sprievodné podujatia:

1. výstava a predaj publikácií slovenských historických pracovísk a vydavateľstiev v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice
2. výstava Vojenského historického ústavu v Bratislave na tému „Legionári – Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918“ v priestoroch Múzea SNP
3. prehliadka novej expozície Stredoslovenského múzea s odborným výkladom (17.45 – 19.00 hod.)
4. „Ako sa na Slovensku popularizujú dejiny“ – beseda s pozvanými hosťami o popularizácii dejín na Slovensku (pre verejnosť i účastníkov zjazdu)
Moderujú: Róbert Kotian (RTVS) a Peter Turčík (RTVS)
Hostia: Tünde Lengyelová – historička, Juraj Červenák – spisovateľ, Jaroslav Valent – šéfredaktor časopisu Historická revue, Oliver Zajac – zástupca internetového portálu History Lab
Čas a miesto: 17.45 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry


STREDA 7. SEPTEMBRA 2022

Vedecká konferencia (jednotlivé bloky moderujú ich garanti)

Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore na Slovensku po roku 1989

9.00 – 10.30 hod.

1. blok: Slovenská historiografia pred rokom 1989 (garant bloku: Adam Hudek)

Úvod:

Adam Hudek (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ČR v Prahe): Národ predurčený na socialistickú revolúciu. Marxistická interpretácia slovenských dejín

Referáty:

Jan Mervart (Filosofický ústav Akademie věd České republiky v Prahe): Marxismus bez Marxe: normalizační historiografie v Československu

Agáta Šústová Drelová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave): Náboženská sloboda alebo demokracia? Katolícky disent v historiografii normalizácie

Koreferát:

Štefan Šutaj (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): Výskum dejín maďarskej menšiny v normalizačnom období

Diskusia

Prestávka

10.45 – 12.30 hod.

2. blok: Pamäťové inštitúcie na Slovensku po roku 1989 – transformácia a modernizácia? (garantka bloku: Martina Orosová)

Úvod:

Martina Orosová (Pamiatkový úrad SR v Bratislave): Pamäťové inštitúcie na Slovensku po roku 1989 – transformácia a modernizácia?

Referáty:

Ondrej Podolec (Ústav pamäti národa v Bratislave, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnická fakulta Univerzity Komenského): Pamäťové zákony a pamäťové inštitúcie po roku 1989 (legislatíva a jej aplikácia)

Marcela Domenová (Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Štátna vedecká knižnica v Prešove): Od bibliografie k vede (vedeckovýskumná činnosť vedeckých knižníc na Slovensku)

Štefan Hrivňák (Archív mesta Bratislavy): Slovenské archívnictvo... nádej a vízie ponovembrovej éry versus realita po tridsiatich rokoch

Peter Bárta (Historické múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave): 30 rokov slovenských múzeí

Diskusia

Obedná prestávka

13.45 – 15.30 hod.

3. blok: Obraz totalitných režimov vo vyučovaní dejepisu a vo verejnom priestore (garantka bloku: Marína Zavacká)

Úvod:

Marína Zavacká (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)

Panelová diskusia:

Milan Ducháček (predseda Asociace pro didaktiku dějepisu z.s., Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci)

Michala Lônčíková (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v Prahe)

Jana Kerekrétyová (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave)

Diskusia

Prestávka

15.45 – 17.30 hod.

4. blok: Historici a historiografia na Slovensku v globalizujúcom sa svete (garanti bloku: Gabriela Dudeková Kováčová a Miroslav Michela)

Úvod:

Gabriela Dudeková Kováčová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)

Panelová diskusia:

Dušan Zupka (Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)

Tünde Lengyelová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)

Ján Golian (Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku)

Elena Mannová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)

Diskusia

Sprievodné podujatia:

1. výstava a predaj publikácií slovenských historických pracovísk a vydavateľstiev v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice
2. výstava Vojenského historického ústavu v Bratislave na tému „Legionári – Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918“ v priestoroch Múzea SNP
3. prehliadka Múzea SNP s odborným výkladom (17.45 – 19.00 hod.)
4. večerná recepcia v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice (19.15 hod.)
5. „Oplatí sa na Slovensku vydávať knihy o histórii?“ - beseda s pozvanými vydavateľmi historickej literatúry o súčasnom knižnom trhu na Slovensku (pre verejnosť i účastníkov zjazdu)
Moderujú: Róbert Kotian (RTVS) a Peter Turčík (RTVS)
Hostia: Jozef Hyrja – Vydavateľstvo Hadart Publishing, Pavel Dvořák – Vydavateľstvo Rak, Peter Švorc – Vydavateľstvo UNIVERSUM, Rastislav Molda – Vydavateľstvo Society for Human Studies
Čas a miesto: 17.45 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry


ŠTVRTOK 8. SEPTEMBRA 2022

Valné zhromaždenie SHS

8.30 – 10.30 hod. (moderujú: Rastislav Kožiak, Gabriela Dudeková Kováčová)

Správa o činnosti SHS (Rastislav Kožiak)

Správa o činnosti Slovenského národného komitétu historikov (Dušan Segeš)

Správa o hospodárení SHS (Daniela Kodajová)

Správa revíznej komisie a udelenie absolutória hospodárke (Henrieta Žažová)

Diskusia o činnosti SHS a jej sekcií

Udelenie absolutória odstupujúcemu Výboru SHS a SNKH

Prestávka

10.45 – 13.00 hod.

Voľby Výboru SHS, revíznej komisie SHS, SNKH (moderuje: Adam Hudek)

Odovzdávanie Cien SHS za publikácie z oblasti historických vied (moderuje Rastislav Kožiak)

Diskusia o perspektívach a projektoch SHS (moderujú: Rastislav Kožiak, Gabriela Dudeková Kováčová)

Vyhlásenie výsledkov volieb (moderuje: Adam Hudek)

Sprievodné podujatia

1. výstava a predaj publikácií slovenských historických pracovísk a vydavateľstiev v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice
2. výstava Vojenského historického ústavu v Bratislave na tému „Legionári – Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918“ v priestoroch Múzea SNP
3. prehliadka Štátnej vedeckej knižnice s odborným výkladom (13.15 – 14.15 hod.)
4. „Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť – reflexia aktuálnej kurikulárnej reformy“ - diskusia o vyučovaní dejepisu s členmi Ústrednej predmetovej komisie pri Štátnom pedagogickom ústave pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť (pre verejnosť aj účastníkov zjazdu)
Moderuje: Alžbeta Śnieżko (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Hostia: Viliam Kratochvíl – história, Peter Likavský – geografia, Juraj Šuch – občianska výchova, Tibor Reimer – náboženská výchova, Romana Martincová – etická výchova
Čas a miesto: 17.30 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry


KONTAKTY NA ORGANIZÁTOROV

Organizačné informácie:

Rastislav Kožiak (rastislav.koziak@umb.sk)
Patrik Kunec (patrik.kunec@umb.sk)

Technická podpora: Patrik Kunec (patrik.kunec@umb.sk)

Ubytovanie: Jana Kováčová (jana.kovacova2@umb.sk)

Výstava a predaj publikácii historických pracovísk a vydavateľstiev: Pavol Maliniak (pavol.maliniak@umb.sk)

Besedy v Záhrade – Centre nezávislej kultúry: Alica Kurhajcová (alica.kurhajcova@umb.sk)

Poplatky za členstvo v SHS pri SAV: Daniela Kodajová (daniela.kodajova@savba.sk)

Garanti konferenčných blokov:

Adam Hudek (adam.hudek@savba.sk)
Martina Orosová (martina.orosova@pamiatky.gov.sk)
Marína Zavacká (marina.zavacka@savba.sk)
Gabriela Dudeková Kováčová (gabriela.dudekova@savba.sk)


ADRESY

Štátna vedecká knižnica – ul. Lazovná 9, Banská Bystrica

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry – nám. SNP 16, Banská Bystrica

Stredoslovenské múzeum – nám. SNP 4, Banská Bystrica

Múzeum SNP – ul. Kapitulská 23, Banská Bystrica

Študentský domov Akadémie umení – ul. Kollárova 22, Banská Bystrica


PRIHLÁŠKA na stiahnutie TU.


SPOLUORGANIZÁTORI A PARTNERI

Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica

Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Katedra histórie FF UMB, B. Bystrica

Katedra histórie FF UMB, B. Bystrica

Historický ústav SAV, Bratislava

Historický ústav SAV, Bratislava

Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku

Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, B. Bystrica

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, B. Bystrica

Pivovar Urpiner

Pivovar Urpiner

Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina

Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina

Študentská historická spoločnosť
pri Khi FF UMB, B. Bystrica

Študentská historická spoločnosť pri Khi FF UMB, B. Bystrica

Vydavateľstvo Universum, Prešov

Vydavateľstvo Universum, Prešov

SHS pri SAV

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV