Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Plánované akcie SHS pri SAV na rok 2017


Medzinárodná konferencia Bratislava – korunovačné mesto uhorských kráľov
Miesto a termín konania: Bratislava, 14. marec 2017
Usporiadateľ: Sekcia dvorskej kultúry SHS pri SAV, Sekcia pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Archív mesta Bratislavy – mesto Bratislava.
Na medzinárodnej konferencii vystúpia odborníci na obdobie raného novoveku, kedy Bratislava nadobudla najväčší rozmach. Stala sa snemovým mestom kráľovstva, sídlom kráľa, arcibiskupa a najdôležitejších inštitúcií Uhorska. Ako nové mesto korunovácií (1563 – 1830) hrala dôležitú úlohu v symbolickej reprezentácii krajiny. Cieľom podujatia je predstavenie najnovších poznatkov k tejto problematike zo strany maďarských a slovenských odborníkov. V rámci podujatia predstavia nové publikácie k danej problematike a projekt digitalizácie korunovačných pamiatok.
Požadovaný finančný príspevok sa použije na pokrytie nákladov spojených s materiálnym zabezpečením medzinárodného podujatia, tlmočenia a občerstvenia aktívnych účastníkov.
Kontaktná osoba: Mgr. Diana Duchoňová, PhD.

Panelová diskusia Nové trendy výskumu a vyučovania dejepisu
Miesto a termín konania: Ružomberok, 15. – 16. marec 2017.
Usporiadateľ: Katedra Histórie FF Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Panelová diskusia popredných historikov s učiteľmi a univerzitnými študentmi histórie o nových trendoch výskumu moderných slovenských dejín bude kombinovaná s workshopom pre učiteľov dejepisu pod názvom „Metafora stromu ako model vymedzovania profesijných spôsobilostí učiteľa dejepisu.“.
Kontaktná osoba: Doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia Premeny stredodunajského priestoru na prelome antiky a stredoveku
Miesto a termín konania: Nitra, 25. - 26. apríl 2017
Usporiadateľ: Ústav pre dejiny kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Nitriansky spolok historikov, Katedra histórie FF UKF v Nitre, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Téma konferencie utvára priestor na prezentovanie výsledkov výskumu archeológie, histórie, filológie, vojenstva, slavistiky a literárnej vedy zameraných na časové rozpätie od 3. do 11. storočia. Organizátori chcú vyvolať ohlas predovšetkým u významných odborníkov zo špecializovaných domácich i európskych vedeckých pracovísk, z rôznych uhlov pohľadu vniknúť do interdisciplinárneho poznávania problematiky a zároveň vybudovať základ pre pravidelnú spoluprácu slovenských a zahraničných odborníkov. Podujatie bude prezentované na univerzitnej stránke, v univerzitnom časopise Náš čas a v medzinárodných vedeckých indexovaných časopisoch: Konštantínove listy a Studia Historica Nitriensia.
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko a Európa v roku 1947
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 26. – 27. apríl 2017
Usporiadateľ: Sekcia pre vojenské dejiny pri SHS, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Múzeum Slovenského národného povstania, Historický ústav SAV
Konferencia bude zameraná na spracovanie tém súvisiacich s profilujúcimi udalosťami a procesmi, ktoré ovplyvňovali vývoj povojnového Slovenska, resp. Československa v roku 1947, vrátane širšieho európskeho kontextu.
Kontaktná osoba: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

Vedecká konferencia Dejiny dopravy v kontexte česko-slovenských vzťahov
Miesto a termín konania: Žilina, 25. – 26. apríl 2017
Usporiadateľ: Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
V rámci 46. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov sa uskutoční v Žiline vedecká konferencia venovaná dejinám dopravy. Jej cieľom je ukázať na príklade dopravy vývoj hospodárskych a sociálnych vzťahov medzi českou a slovenskou časťou spoločného štátu, resp. v období štátoprávneho rozdelenia.
Kontaktná osoba: Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

Pracovné stretnutie študentských historických klubov zo Slovenska a Českej republiky
Miesto a termín konania: Nitra, 26. – 28. apríl 2017
Usporiadateľ: Nitriansky spolok historikov, Katedra histórie FF UKF v Nitre, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Cieľom podujatia je nadväzovanie užšej spolupráce medzi študentskými klubmi historikov, prezentácia ich výsledkov a výmena skúseností s organizovaním rôznych druhov podujatí. Zástupcovia klubov a zároveň vysokých škôl v Košiciach, Banskej Bystrici, Trnavy, Brna, Bratislavy, Hradca Králové, Olomouca, Ústí nad Labem, Plzne a Prahy vystúpia s odbornými príspevkami z problematiky regionálnych dejín. Podujatie je vhodnou príležitosťou na prezentovanie Slovenskej historickej spoločnosti medzi budúcimi historikmi.
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Prednášky Spolku trnavských historikov TYRNAVIA
Miesto a termín konania: Trnava, prvý štvrťrok 2017.
Usporiadateľ: Trnavský spolok historikov TYRNAVIA, Štátny archív v Trnave, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Trnavský spolok historikov TYRNAVIA organizuje v prvom polroku pre svojich členov a širšiu verejnosť dve samostatné prednášky s poprednými odborníkmi: Trnava v 18. storočí – mesto mecenášov (R. Ragač) a Život na šľachtickom dvore v období raného novoveku (T. Lengyelová) zamerané na staršie dejiny.
Kontaktná osoba: Henrieta Žažová.

Prednášky k dejinám topoľčianskemu regiónu.
Miesto a termín konania: Topoľčany, apríl – október 2016
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Historický ústav SAV.
Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch tak ako každoročne, aj v tomto roku pripravuje cyklus 5 prednášok o živote a diele významných osobností topoľčianskeho regiónu: Helene Križanovej-Brindzovej, Ľudmile Cvengrošovej, Ladislavovi Dorušákovi, Eugenovi Gressnerovi. Cieľovou skupinou je školská mládež a širšia verejnosť.
Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Beňová

Vedecká konferencia Reformácia a dôsledky reformácie na Slovensku
Miesto a termín konania: Trnava, 2. – 4. Mája 2017
Usporiadateľ: Sekcia pre cirkevné dejiny SHS, Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Trnavská univerzita, Spolok trnavských historikov TYRNAVIA
Konferenciu plánujeme ako trojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou k 500. výročiu reformácie a jej dôsledkov v stredoeurópskom okruhu, kde prišlo k veľmi špecifickému kryštalizovaniu náboženských názorov. Interdisciplinárna medzinárodná konferencia sa bude zaoberať situáciou v Uhorsku pred reformáciou a skúmať aké boli jej dôsledky v 16. – 17. storočí.
Kontaktná osoba: Prof. Phdr. Mária Kohútová, CSc.

Vedecká konferencia Jozef Miloslav Hurban – osobnosť, doba, spoločnosť
Miesto a termín konania: Bratislava, 16. – 17. máj 2017
Usporiadateľ: Historický ústav SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave
Hlavnou témou konferencie s medzinárodnou účasťou bude jedna z popredných osobností národotvorného procesu Jozef Miloslav Hurban. Odborníci viacerých spoločenskovedných disciplín – histórie, literárnej vedy, umenovedy, muzeológie sa pokúsia o moderný pohľad na jednotlivé oblasti pôsobenia J. M. Hurbana – štúrovca, kodifikátora spisovného jazyka, spisovateľa, redaktora, cirkevného dejateľa, účastníka revolúcie 1848/49, Memorandového zhromaždenia a ďalších udalostí moderných slovenských dejín.
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Macho, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia Ukončiť vojnu v strednej Európe: od napoleonských vojen do konca druhej svetovej vojny
Miesto a termín konania: Bratislava, 18. - 19. máj 2017.
Usporiadateľ: Sekcia všeobecných dejín SHS, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Francúzsko-česko-slovenská komisia historikov a zahraniční partneri.
Tematicky sa konferencia, ktorá sa koná v rámci podujatí Francúzsko-česko-slovenskej komisie historikov, viaže na storočnicu prvej svetovej vojny a na veľké zmeny, ktoré nastali po jej ukončení. Dôraz sa bude klásť na procesy, ktoré sprevádzali prechod od vojny k mieru, nevyhnutnosť prekonať nepriateľstvo a analýzu zmien, ktoré nastali na úrovni spoločenskej aj individuálnej. Z hľadiska metodológie bude účasť francúzskych historikov reprezentatívna. Rokovacím jazykom bude francúzština.
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Kšiňan, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia Osobné fondy – od akvizície po digitalizáciu
Miesto a termín konania: Martin, 23. - 25. máj 2017
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Slovenská národná knižnica, Archív Matice slovenskej, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči.
Na vedeckom seminári, ktorý bude súčasťou XXI. archívnych dní v SR, budú spoločne prezentované výsledky výskumov odborníkov z krajín V4 so zameraním na teoreticko- metodologické problémy sprístupňovania osobných fondov, legislatívu zainteresovaných krajín a problematiku digitalizácie. Prednesené príspevky budú publikované v konferenčnom zborníku. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry.
Kontaktná osoba: Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Vedecký seminár Ars apodemica alebo umenie cestovať
Termín konania: Bratislava, 31. máj 2017
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry, SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Cestovanie patrilo od najstarších čias k jednému zo základných komunikačných zdrojov poznania. Svoj odraz našlo v cestopisoch a popisoch jednotlivých krajín a kontinentov. V období novoveku vznikol nový literárny žáner ars apodemica, z ktorého sa neskôr vyvinuli vedecké disciplíny- štátoveda a štatistika. Poznatky získané cestovaním a zachytené cestopisnou literatúrou sa stali neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému. Cieľom vedeckého seminára bude analýza jednotlivých aspektov tohto fenoménu.
Kontaktná osoba: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

Vedecký seminár Archív v škole, škola v archíve
Miesto a termín konania: Bratislava, máj 2017
Usporiadateľ: Slovenský národný archív, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Cieľom metodologického seminára bude diskusia o požiadavkách na výučbu a prax študentov archívnictva, histórie a reštaurovania. Seminár je pripravovaný a zameraný na cieľovú skupinu stredoškolských a vysokoškolských učiteľov, ktorí pripravujú študentov na prax v archívoch a samotných archivárov, ktorí so študentmi pracujú počas ich povinnej praxe. Organizátori oslovili aj odborníkov zo zahraničia, aby účastníci seminára mali možnosť porovnávať podmienky a vymeniť si skúsenosti.
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Červenková, PhD.

Vedecký seminár Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku III.
Miesto a termín konania: Bratislava, máj-október 2017
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry, Sekcie pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Cieľom prednášok bude priblížiť širokej verejnosti vybrané aspekty kultúrnych dejín raného novoveku. Tento rok sa zameriame na dejiny stravovania a kriminalitu v mestskom prostredí.
Kontaktná osoba: Mgr. Diana Duchoňová, PhD. PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Cyklus prednášok Rok Márie -Terézie
Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, máj – november 2017
Usporiadateľ: Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS, Historický ústav SAV.
V súvislosti s výročím panovníčky Márie-Terézie organizuje sekcia 7 prednášok popredných odborníkov na rôzne témy súvisiace s jej vládou a reformami, pričom budú prezentovať najnovšie výsledky svojej vedeckej práce. Podujatie bude prístupné aj pre širšiu odbornú verejnosť a pre študentov.
Kontaktná osoba: Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

Cyklus prednášok Na potulkách s históriou
Miesto a termín konania: Nitra, máj - október 2017
Usporiadateľ: Nitriansky spolok historikov, katedra histórie FF UKF v Nitre, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Ponitrianske múzeum.
Cieľom prednášok je popularizácia výsledkov výskumu historikov a vedcov z príbuzných odborov predlaickou verejnosťou.
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Vedecká konferencia Historická geografia mestskej krajiny
Miesto a termín konania: Bratislava, jún 2017
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Katedra archívnictva FF UK, Slovenský národný archív v Bratislave. Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Zámerom konferencie je upozornenie na archívny pramenný materiál (špecializované archívy, archívne fondy, zbierky) ktorý približuje podoby, vývoj a zmeny mestskej krajiny na území Slovenska a okolitých štátov. Podujatie sa pripravuje ako priestor prezentácie doterajších výsledkov a mapovania možností budúcej vedeckej a odbornej práce v oblasti výskumu miest a mestskej krajiny, tvorby historických atlasov a nástrojov na výskum v oblasti historickej geografie a topografie miest.
Kontaktná osoba: Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Deň otvorených dverí topoľčianskeho archívu
Miesto a termín konania: Topoľčany, jún 2017
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, MV SR, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Historický ústav SAV.
Tradičné podujatie spojené nielen s prehliadkou archívu a prezentácie jeho zbierok a práce zamestnancov, ale aj s odbornými prednáškami a výstavou venovanou Historickým pečatiam a pečatidlám vo fondoch Archívu Topoľčany. Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta, učitelia, stredoškolská mládež a žiaci základných škôl.
Kontaktná osoba: PhDr. Henrieta Žažová

Medzinárodné vedecké sympózium Argentifodina 2017
Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, 7. – 8. september 2017
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Podujatie je zamerané na montánne dejiny v stredoeurópskom regióne. Cieľom tohto podujatia, ktoré sa organizuje každé tri roky v meste so stáročnou banskou tradíciou, je vytvoriť priestor na výmenu najnovších poznatkov montánnych historikov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Nemecka, Francúzska a ďalších krajín.
Kontaktná osoba: PhDr. Miroslav Kamenický, CSc..

Vedecký seminár Stav výskumu kultúrnych dejín v strednej a stredovýchodnej Európe
Miesto a termín konania: Ružomberok, 7. – 8. september 2017
Usporiadateľ: Spolok historikov v Ružomberku pri SHS, Katedra histórie FF Katolíckej univerzity, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Zámerom seminára je venovať sa metodológii a teórii kultúrnych dejín, sledovať kultúrne a cirkevné dejiny – súvzťažnosť i nesúvzťažnosť, tému kultúrne dejiny a internet a zmapovať výskum kultúrnych dejín na Slovensku v 20. storočí 3konferencie je dať priestor bádateľom prezentovať výsledky práce s pramenným materiálom rôzneho druhu a povahy. Konferenčné príspevky budú publikované v anglickom supplemente časopisu Kultúrne dejiny (2018). Kontaktná osoba: Doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

Panelová diskusia Problémy interpretácie dejín a vyučovanie dejepisu
Miesto a termín konania: Nitra, september 2017.
Usporiadateľ: Katedra histórie FF UKF v Nitre, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Slovenská historická spoločnosť si ako jeden z jej cieľov stanovila aktívne podporovať užšiu spoluprácu historikov s učiteľmi dejepisu. Podujatie pozostáva z dvoch častí. Na prvú z nich - panelovú diskusiu o problematike rozdielnych interpretácií histórie a spôsoboch ich prezentovania vo vyučovaní dejepisu, nadviaže workshop pre učiteľov dejepisu.
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Odborný seminár Od historických pečatí a pečiatok k elektronickej pečiatke
Miesto a termín konania: Topoľčany, jeseň 2017
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Historický ústav SAV.
Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje odborný seminár zameraný na atraktívnu tému pečatí, pečatidiel, pečiatok naprieč storočiami až po digitálnu pečiatku.
Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Beňová

Medzinárodná vedecká konferencia Politická, konfesionálna rozdielnosť vo vnútri krajiny (16. – 17. storočie)
Miesto a termín konania: Maďarsko, september 2017.
Usporiadateľ: Slovensko-maďarská komisia historikov, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Medzinárodnú vedeckú konferenciu pripravuje Slovensko-maďarská komisia historikov v rámci bilaterálneho projektu Meniace sa hranice - prežívanie premien (Shifting Borders – Living throught the Changes). Kontaktná osoba: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Vedecká konferencia Karpatské sympózium VI.
Miesto a termín konania: Stará Lesná, 26.- 29. september 2017
Usporiadateľ: Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Spolok banskobystrických historikov pri SHS a zahraniční partneri.
Vedecká konferencia organizovaná v rámci cyklu Karpatských sympózií (6. ročník) so zastúpením odborníkov z Poľska, Ukrajiny, Srbska, Slovenska bude venovaná problematike dejín etnických menšín s názvom „Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusíni -dejiny súčasnosť, mentalita a duchovná kultúra“. Sympóozium sa prvýkrát uskutoční na Slovensku.
Kontaktná osoba: Patrik Kunec, PhD.

Výstava Novoveké premeny Topoľčianskeho hradu II.
Miesto a termín konania: Topoľčany, október 2017
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Tribečské osvetové stredisko, Historický ústav SAV.
Výstava určená širšej verejnosti propaguje regionálnu dominantu- Topoľčiansky hrad. Kontaktná osoba: PhDr. Henrieta Žažová

Pracovné stretnutie vedúcich katedier histórie a archívnictva
Miesto a termín konania: Košice, október 2017
Usporiadateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Sekcia pre VŠ vzdelávanie a odborovú didaktiku SHS, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Cieľom pracovného zasadnutia vedúcich katedier histórie a archívnictva je diskutovať o problémoch vo vzdelávaní budúcich historikov, archivárov a učiteľov dejepisu, analyzovať stav vyučovania histórie na slovenských vysokých školách, vymeniť si skúsenosti pracovísk, inšpirovať spoluprácu smerujúcu k vydávaniu moderných vysokoškolských učebníc z oblasti metodiky a metodológie histórie, zintenzívniť tlak na skvalitňovanie doktorandského štúdia histórie a zintenzívniť tlak vysokoškolských pracovísk na ministerstvo školstva v podpore humanitných a spoločenských vied.
Kontaktná osoba: Doc. Paedr. Martin Pekár, PhD.

Odborný seminár Zbraň v múzeu
Miesto a termín konania: Piešťany, október 2017
Usporiadateľ: Vojenské historické múzeum Piešťany, Sekcia pre vojenské dejiny pri SHS, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Kontaktná osoba: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

Medzinárodná doktorandská konferencia Stretnutie mladých historikov VII.
Miesto a termín konania: Košice, október 2017
Usporiadateľ: Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Historický ústav SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Podujatie si kladie za cieľ vytvoriť priestor na stretnutie doktorandov historických odborov viacerých univerzít Slovenska a susedných krajín, prezentáciu ich projektov, vymieňanie skúseností.
Kontaktná osoba: Mgr. Lukáš Katriňák

Medzinárodná vedecká konferencia Ochrana a využívanie krajiny a prírody v strednej Európe v historickom priereze
Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, október 2017
Usporiadateľ: Slovenský národný archív, Slovenské múzeum ochrany prírody, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických pri SHS, Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV
Na konferencii odznejú príspevky z oblasti historického výskumu, archívnictva, tradičných aj moderných PVH, enviromentalistiky, výskumu využívania krajiny a pôdy, dejín práva, historickej geografie a pod., ktoré sa týkajú ochrany a využívania prírody a krajinného prostredia so záberom na stredoeurópsky geografický priestor. Predmetom rokovania bude aj zapojenie odborníkov do prípravy nových učebných postupov a didaktiky v oblasti výučby dejepisu a enviromentalistiky na všetkých stupňoch škôl.
Kontaktná osoba: Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Vedecká konferencia Osobnosť a aktivity Štefana Moyzesa
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 24. október 2017
Usporiadateľ: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, katedra histórie FF UMB, Spolok banskobystrických historikov pri SHS, Biskupský úrad v Banskej Bystrici, Historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Vedecká konferencia so zahraničnou účasťou je organizovaná pri príležitosti 220. výročia narodenia Štefana Moyzesa, významnej osobnosti národného hnutia, cirkevných dejín, dejín školstva a rozvoja slovenskej tlače.
Kontaktná osoba: Patrik Kunec, PhD.

Vedecký seminár Slováci v Rusku v 19. storočí
Miesto a termín konania: Brodzany, 25. október 2017
Usporiadateľ: Slovenská národná knižnica, Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou „Slováci v Rusku v 19. storočí“ nadviaže na podujatie z minulého roka s názvom Rusi na Slovensku. Kladie si za cieľ mapovať rusko-slovenské vzťahy v staršom období. Táto problematika je spätá so zameraním Slovanského múzea v Brodzanoch, ktoré zhmotňuje rusko-slovenské vzťahy, vzhľadom na rodinné väzby Frisenhofovcov s rodinou básnika Puškina.
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Lukáčová, PhD.

Vedecká konferencia Autority v mestskom prostredí – ich minulosť a vývoj
Miesto a termín konania: Bratislava, 6. – 8. november 2017
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny miest SHS, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave
Témou vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou doposiaľ neskúmaná problematika autorít v mestách v rôznych úrovniach: nadradených (kráľ, zemepán, štátne, krajinské úrady) samosprávnych, intelektuálnych a duchovných, vojenských, ale i právnych (mestské právo, právne zbierky, nariadenia a pod.). Predmetom záujmu bude postavenie autorít, ich vzostupy a pády, rešpektovanie, vymáhanie a vynucovanie autority, ich spochybňovanie, obchádzanie, zánik, transformácia a pod.
Kontaktná osoba: PhDr. Michal Bada, PhD.

Popularizačné podujatie V historikovej dielni
Miesto a termín konania: Nitra, 7.- 8. november 2017
Usporiadateľ: Nitriansky spolok historikov, Katedra histórie FF UKF v Nitre, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Konštantínov historický spolok.
Popularizačné podujatie je určené žiakom základných a stredných škôl so snahou prebudiť u nich záujem o dejiny formou interakcie. Súčasťou bude sprevádzanie študentmi histórie v dobových kostýmoch. Podujatie je súčasťou celoslovenskej akcie Týždeň vedy a techniky na Slovensku.
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Vypracovali:
Mgr. Adam Hudek, PhD. (vedecký tajomník SHS)
PhDr. Daniela Kodajová, PhD. (hospodárka SHS)


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV