Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Kompetencie absolventa odboru história v oblasti vedeckého bádania.


Na diskusiu prikladáme návrh kompetencii vedeckého pracovníka v odbore história, ktoré vypracoval prof. Peter Švorc, CSc.

Absolvent štúdia dejín:

  • je dobre zorientovaný v problematike slovenských a svetových dejín;
  • pozná dejiny vlastného odboru;
  • historický proces chápe ako kontinuitný proces, ktorého jednotlivé udalosti sú navzájom prepojené horizontálnymi i vertikálnymi kauzálnymi vzťahmi, a tak k nemu aj pristupuje;
  • je oboznámený s metodológiou dejín a pozná základné metódy historického výskumu, vie ich v bádateľskej práci vhodne použiť;
  • rozumie reči prameňov v prenesenom i doslovnom zmysle slova;
  • pozná historickú kritiku prameňov ako metódu, ktorá v sebe kumuluje základné všeobecné i konkrétne historické metódy a postupy vo výskume a práci s pramenným materiálom, a tú dokáže zmysluplne využiť;
  • na primeranej úrovni ovláda techniku dokumentácie a tvorby bibliografických odkazov (ISO 690 a ISO 690-2) a využíva ju v súlade s platnými právnymi a etickými normami;
  • vie logicky, jasne a zreteľne interpretovať výsledky svojho výskumu v písomnej a ústnej podobe.
 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV