Slovenská historická spoločnosť pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 • shsprisav1
 • shsprisav2
 • shsprisav3
 • shsprisav4
 • shsprisav5
 • shsprisav6
 • shsprisav7
 • shsprisav8
 • shsprisav9
 • shsprisav10
 • shsprisav11
 • shsprisav12
 • shsprisav13
 • shsprisav14
 • shsprisav15
 • shsprisav16
 • shsprisav17
 • shsprisav18
 • jquery image carousel
 • shsprisav20
shsprisav11 shsprisav22 shsprisav33 shsprisav44 shsprisav55 shsprisav66 shsprisav77 shsprisav88 shsprisav99 shsprisav1010 shsprisav1111 shsprisav1212 shsprisav1313 shsprisav1414 shsprisav1515 shsprisav1616 shsprisav1717 shsprisav1818 shsprisav1919 shsprisav2020
carousel jquery by WOWSlider.com v8.8

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 Partneri SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda
V dňoch 6. - 8. septembra 2022 sa v Banskej Bystrici uskutoční 16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Prosíme členov SHS, ktorí sa osobne zúčastnia na zjazde, aby si rezervovali s predstihom ubytovanie v Banskej Bystrici na základe inštrukcie zaslanej e-mailom.

Slovenská historická spoločnosť pri SAV


Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SHS pri SAV) je dobrovoľná, výberová organizácia, ktorá združuje profesionálnych historikov, učiteľov dejepisu, archivárov a múzejníkov v Slovenskej republike. SHS pri SAV je jednou z vedeckých spoločností pri SAV, ktoré sa združujú v Rade slovenských vedeckých spoločností.

Cieľom SHS pri SAV je podporovať vedecký výskum v oblasti histórie a príbuzných vedných disciplín, ako aj šíriť poznatky o dejinách v spoločnosti. Jej úlohou je prispievať k formovaniu historického vedomia občanov Slovenskej republiky, ktoré je založené na vedeckom poznávaní národných a svetových dejín.

SHS pri SAV všemožne podporuje vedecký výskum a popularizáciu histórie formou organizovania zjazdov, konferencií, sympózií a tiež organizovaním prednášok a besied pre verejnosť.

SHS pri SAV sa riadi stanovami. Člení sa na sekcie, ktoré sú odborné a regionálne. Najvyšším orgánom SHS pri SAV je Valné zhromaždenie, ktoré volí Výbor SHS. Výbor na čele s predsedom riadi činnosť SHS pri SAV v období medzi Valnými zhromaždeniami.

Milé členky, milí členovia Slovenskej historickej spoločnosti!

Výbor SHS rozhodol, že v rámci revízie členstva a z technických dôvodov je potrebné upraviť zoznam e-mailových adries, na ktoré pravidelne posielame oznamy a informácie našim členom.

Do zoznamu budú zaradení len tí členovia SHS, ktorí zaplatili členské za rok 2015 a 2016.

Prosíme Vám preto, aby ste nahlásili každú zmenu Vašej e-mailovej adresy a uhradili svoje prípadné nedoplatky na členskom.

Aktuálny prehľad platenia členského a spôsob platby sú stále dostupné na našej web-stránke v rubrike „Členské SHS“.


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV