Slovenská historická spoločnosť pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 Partneri SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Slovenská historická spoločnosť pri SAV

Od začiatku roku 2019 je funkčná nová adresa pre elektronický mailing list (zasielanie oznamov pre členov SHS) : shsprisav@gmail.com

Slovenská historická spoločnosť pri SAV


Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SHS pri SAV) je dobrovoľná, výberová organizácia, ktorá združuje profesionálnych historikov, učiteľov dejepisu, archivárov a múzejníkov v Slovenskej republike. SHS pri SAV je jednou z vedeckých spoločností pri SAV, ktoré sa združujú v Rade slovenských vedeckých spoločností.

Cieľom SHS pri SAV je podporovať vedecký výskum v oblasti histórie a príbuzných vedných disciplín, ako aj šíriť poznatky o dejinách v spoločnosti. Jej úlohou je prispievať k formovaniu historického vedomia občanov Slovenskej republiky, ktoré je založené na vedeckom poznávaní národných a svetových dejín.

SHS pri SAV všemožne podporuje vedecký výskum a popularizáciu histórie formou organizovania zjazdov, konferencií, sympózií a tiež organizovaním prednášok a besied pre verejnosť.

SHS pri SAV sa riadi stanovami. Člení sa na sekcie, ktoré sú odborné a regionálne. Najvyšším orgánom SHS pri SAV je Valné zhromaždenie, ktoré volí Výbor SHS. Výbor na čele s predsedom riadi činnosť SHS pri SAV v období medzi Valnými zhromaždeniami.Profil absolventa odboru história

Milé členky, milí členovia Slovenskej historickej spoločnosti!

Výbor SHS rozhodol, že v rámci revízie členstva a z technických dôvodov je potrebné upraviť zoznam e-mailových adries, na ktoré pravidelne posielame oznamy a informácie našim členom.

Do zoznamu budú zaradení len tí členovia SHS, ktorí zaplatili členské za rok 2015 a 2016.

Prosíme Vám preto, aby ste nahlásili každú zmenu Vašej e-mailovej adresy a uhradili svoje prípadné nedoplatky na členskom.

Aktuálny prehľad platenia členského a spôsob platby sú stále dostupné na našej web-stránke v rubrike „Členské SHS“.


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2019, Slovenské historická spoločnosť pri SAV